Спорт 18 sep 2020 245

​Шанга тулалдаанай шангай һууринууд

© фото: Ородой Боксын федерациин зураг

Суута дуушан, СССР-эй арадай артист Иосиф Кобзоной мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршад долоон медальда хүртэжэ шадаһан байна.

Урда жэлнүүдтэ тус мүрысөөн Үбэр Байгалай хизаарай Агинское тосхондо эмхидхэгдэдэг байгаа. Иосиф Кобзон Гүрэнэй Дүүмын һунгамал ябахадаа, спорт хүгжөөхын түлөө өөрын нэрэмжэтэ мүрысөө үнгэргэжэ эхилһэн юм. Энэнь гайхалгүй һэн. Юуб гэхэдэ, Иосиф Давыдович бага ябахадаа, боксоор бэеэ һориһон юм. Тэрэ эдиршүүлэй болон залуушуулай дунда Украинска ССР-эй чемпион болоһон намтартай.

Газаа тогтоһон орёо оршон байдалһаа боложо, мүнөө жэл Московско можын Одинцово хотодо энэ мүрысөөн эмхидхэгдээ. Ород гүрэнэй 22 можо хизаарай 177 тамиршад ринг дээрэ гараһан байна.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта Буряадай тамиршад табан медальда хүртөө. 60 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Радна Цыбиков (зураг дээрэ) чемпион боложо тодороо. 49 килограммай шэгнүүртэ Николай Харанахоев II һуури эзэлээ. Батор Гомбоев, Антон Хорхонов болон Доржо Дахаев гэгшэд хүрэл медальнуудые абаба.

Одинцово хотын ринг дээрэ эхэнэрнүүд эрхимүүдые элирүүлээ. 60 килограммай шэгнүүртэ Наталья Шадрина алтан медальда хүртөө. 75 килограммай шэгнүүртэ Севастополь хотоһоо гарбалтай, Буряад Уласай түлөө шаалдадаг Елена Гапешина I һуурида гараа.

Ородой чемпионадта бэлдэжэ байһан тамиршадта тус мүрысөөн түрүүшын алхам боложо үгөө. Эхэнэрнүүдэй дунда Ородой чемпионат Ульяновскда, эрэшүүлэй дунда шанга тулалдаанууд Оренбургда үнгэргэгдэхөөр хараалагданхай.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Ородой Боксын федерациин зураг