Спорт 18 sep 2020 318

​Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова бүхэроссиин мүрысөөндэ шангай II һуурида гараа

© фото: “Тюменская арена” сайтһаа зураг

Үбэлэй халаанда бэлэдхэл хэжэ байһан Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова бүхэроссиин мүрысөөндэ шангай II һуурида гараа гэжэ баяртай мэдээсэл Тюмень хотоһоо ерэбэ.

Зунай бэлэдхэлэй үедэ санашад роллероор ябажа, һорилго хэнэ. Хажуугаарнь иимэ мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, хэр һорилго ябуулагданаб гэжэ тамиршан бүхэн өөрыгөө шэнжэлжэ, саашанхи бэлэдхэлээ түсэблэнэ.

Сентябриин 11-12-ой үдэрнүүдтэ бүхэроссиин мүрысөөнэй үедэ хоёр урилдаан эмхидхэгдээ. Түрүүшын үдэртэ Алиса Жамбалова V һуури эзэлээ. Хоёрдохи үдэртэнь 15 модоной зайда урилдаанда Буряадай тамиршан шангай II һуури эзэлжэ шадаа.

Алиса Жамбалова бусадай эгээл һүүлдэ урилдаанда оролсоо. Энэ үедэ Татьяна Сорина эрхим дүн харуулаа гэжэ эли болоод байгаа. Тиимэһээ Алиса түргөөр гүйхэ гэжэ оролдоо. Хэды тиигэбэшье, түрүү һуури эзэлһэн тамиршанһаа оройдоол 3,2 секундаар гээгдэжэ, хоёрдохи дүн харуулаа.

- Мүрысөөнэй үнгэргэгдэһэндэнь одоошье баяртайб. Нүгөө талаһаа - зосоомни нэгэ бага муу байна. Юундэб гэхэдэ, түрүүшын һуури эзэлхэ аргатай байгааб. Урилдаанаа түргөөр эхилхэ гэжэ һоригшотоёо хамта хөөрэлдөөбди. Теэд түрүүшын хахадые яһала урматайгаар гүйгөөд, һүүлдэнь хүсэмни буураа. Энээн дээрэ үшөө хүдэлхэ гэжэ ойлгообди, - гэжэ Алиса Жамбалова “Тюменская арена” гэһэн сайтда һанамжаараа хубаалдаа.

Буряадай тамиршанай һоригшо Маркус Крамер бүхэли зунаа Германида үнгэргөө. Ород гүрэндэ орожо шадангүй байһанаа, одоошье Тюмень ерээ. Иигээд лэ үбэлэй халаанда бэлэдхэл бүри эршэтэйгээр эмхидхэгдэхэ гээд һанагдана.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: “Тюменская арена” сайтһаа зураг