Спорт 24 sep 2020 177

​Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин захирал ябаһан Степан Калмыков Ородой спортын сайдай зүблэгшэ болобо

© фото: Буряадай Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Буряадай тамирай ветерануудай зүблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Степан Калмыков Ородой Холбоото Уласай тамирай сайдай зүблэгшөөр томилогдобо. Энээн тухай Ородой Холбоото Уласай спортын яаманай тогтоол сентябриин 17-до абтаһан байна.

Степан Калмыков 1993 онһоо 2015 он болотор Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай, удаань Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин захиралаар хүдэлөө. Тэрэ 200-һаа дээшэ эрдэмэй хүдэлмэринүүдтэй. 2018 болотор Степан Калмыков Арадай Хуралай һунгамал ябаа. 2017 ондо тэрэ олимпиин чемпионуудта бүхы наһандань стипенди түлэхэ тухай хуули дэмжэһэн байна.

 

Баримта
Степан Калмыков – Ородой Холбоото Уласай эрдэмтэн, олониитын ажаябуулагша, багшын эрдэмэй доктор, РАО-гой гэшүүн-корреспондент. Буряад Уласта Солонгос ороной хүндэтэ консул.

1970 ондо Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай бэеын тамирай факультет, 1974 ондо Н. К. Крупскаягай нэрэмжэтэ Москва можын институдай аспирантура эрхимээр тэрэ дүүргээ. 1970 ондо ажалайнгаа намтар Боохоной багшанарай училищидэ физкультурын багшаар эхилһэн юм. 1974-1976 онуудта – ассистентээр, 1976-1977 онуудта – ахалагша багшаар, 1978-1987 онуудта – доцент, гимнастика болон барилдаанай кафедрэ даагшаар, 1987-1990 онуудта - Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай факультедэй деканаарСтепан Калмыков ажаллаа. 1990-1993 онуудта – Буряад уласай Верховно Зүблэлэй эрдэм, соёл, болбосорол, залуушуулай бодолго болон спортын талаар хорооной түрүүлэгшэ, 1993-1995 онуудта – Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай захирал, 1995-2015 онуудта – Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин захирал.

Фото: Буряадай Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман