Спорт 30 sep 2020 125

Даам наадагшын амжалта

Даам наадалгаар Ородой Уласай чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ Москвагай можодо үнгэргэгдэбэ. Хамтадаа 64 эрэшүүл, 43 эхэнэрнүүд хаба шадалаа туршаба. Мүрысөөнэй хүрэл медальда Буряад Ороноо түлөөлжэ ошоһон гроссмейстер Баир Ринчинов хүртэбэ. Шатаршан 18 онооһоо 13-ые абажа, шангай гурбадахи һуурида гараһан байна. Нэгэдэхи һуури Ярославлиин хизаарай Владимир Скрабов, хоёрдохи һуури Саха-Яхад Уласай Николай Стручков эзэлээ.

 

Фото: паблик «Шашки Бурятии»