Спорт 7 oct 2020 238

​Улаан-Үдэ хотодо боксоор Алас Дурна зүгэй чемпионат түгэсөө

© фото: Буряад Уласай спортын яаман

Дүрбэн үдэрэй туршада Улаан-Үдэ хотодо боксоор Алас Дурна зүгэй чемпионат боложо түгэсөө. Эндэ рингын эзэд табан медаль абажа шадаа. Үшөө нэгэ Буряадай тамиршан Георгий Кушиташвили Түбэй федеральна тойрогой чемпион боложо тодороо.

Эрэшүүлэй дунда Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөн үшөө июнь һарада болохоор хараалагдаһан байна. Теэд орёо оршон байдалһаа боложо, болзорынь хойшолуулагдаа.

Энэ мүрысөө Буряадай спортдо дуратайшуул ехэл хүлеэжэ, үнгэргэгдэхэ болоходонь ехэ баярлаа һэн. Байдалһаа боложо, тус мүрысөөн һүүлэй һүүлдэ харагшадгүй эмхидхэгдээ. Хэды тиигэбэшье Интернедэй хүсөөр хүн бүхэн бүхы тулалдаануудые хаража шадаа.

Мүн булта тамиршад, һоригшод, шүүгшэд, сурбалжалагшад хэмжээ ябуулгын эхиндэ бэеэ шалгуулаа. Анализ тушааһанай удаа Буряадай командын аяар 13 хүн коронавируста нэрбэгдээ гэжэ элирүүлэгдээ. Тиимэһээ тэдэ гэртээ хаагдажа, хабаадаха аргагүй болошоо.

Ямаршье бэрхэшээлтэ ушар тохёолдобошье, мүрысөөн үнгэргэгдөө. Алас Дурна зүгэй 8 можо хизаарай түлөөлэгшэд Улаан-Үдэ ерээ. Бүхы дээрээ мүрысөөндэ 80 гаран тамиршан хабаадаа.

Ринг дээрэ гараһан Буряадай 7 тамиршадай табаниинь медаль абажа шадаа. 52 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ чемпионой нэрэ зэргэдэ Баир Батлаев хүртөө. Тэрэ финалда Саха-Яхад Уласай түлөөлэгшые илажа гараа. Энэ шэгнүүртэ Бимба Гыргенов шангай III һуури эзэлээ.

63 килограммай шэгнүүртэ Доржо Дахаев гурбан уулзалга үнгэргэжэ, бүхы тулалдаануудта амжалта туйлаа.

57 килограммай шэгнүүртэ финальна уулзалгада Буряадай залуу тамиршан Альберт Гатаулин Саха-Яхад Уласай дүй дүршэл ехэтэй түлөөлэгшэ Михаил Варламовта шүүгдэжэ, II һуури эзэлһэн байна. Шангай III һуури 91 килограммай шэгнүүртэ Олег Елизаров эзэлээ.

Энэ мүрысөөндэ шалгарһан тамиршад Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Тус мүрысөөн Оренбург хотодо ноябриин 27-һоо декабриин 6 болотор үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Ринг дээрэ гаража шадаагүй Буряадай тамиршад Ородой чемпионадта ошожо шадаха гү гэжэ асуудалнуудые спортдо дуратайшуул табина. Спортын бүлгэмүүдэй мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, I һууринуудые эзэлбэл, тэдэ Оренбург ошохо аргатай. Эдэ мүры- сөөнүүд октябрь-ноябрь һарын үедэ болохоор түсэблэгдэнэ.

Гэхэтэй хамта, ринг дээрэ Бэшүүр аймагһаа уг гарбалтай Георгий Кушиташвили бусаба. Наркотик хэрэглэнэ гэжэ хардуулһан тамиршан Түбэй федеральна тойрогой чемпионадта хабаадаба. Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ тэрэ 91 килограммай шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлээ. Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэеэ алдаһан Георгий гэдэргэнь бусааба ха юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай спортын яаман