Спорт 13 oct 2020 212

Ород Уласта шэнэ түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилхэ

2021 ондо «Спорт на селе» гэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласта бэелүүлэгдэжэ эхилхэ.

 «Спорт на селе» гэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласта 2021 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилхэ.

2020 ондо олон хэмжээнүүд үнгэргэгдэжэ, һайн дүнгүүд туйлагдаа гээд  физкультура болон спорт хүгжөөлгын талаар Соведэй зүблөөндэ  Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин тэмдэглэһэн байна.  
Буряад Улас дотор хүдөө нютагуудта спорт ехэ хүгжэнэ. Энэ жэлэй дүүрэтэр аймагуудта спортын 22 шэнэ байшангууд баригдаха. ГТО шалгалта тушаалгын талмайнууд Буряадай 9 аймагуудта баригдаа. Ерэхэ жэл 5 аймагуудта мүн лэ иимэ талмайнууд табигдаха.
Уласай хүдөөгэй спортын наадануудай үнгэрхэ аймагта шэнэ спортын талмай, стадион бариха, шэнэлхэ хэрэгтэ мүнгэн һомологдодог заншалтай. 2019 ондо Кабанскын аймагай спортын хүгжэлтэдэ хамтадаа 30 сая түхэриг үгтэһэн юм. Кабанск тосхондо тамирай ехэ байшан, хоккей нааданай талмайнууд болон бусадшье түхеэрэлгэнүүд баригдана.

Фото: egov-buryatia.ru/minsport