Спорт 26 oct 2020 101

Буряадай найдал – Алиса ЖамбаловаСанаар урилдааша Алиса Жамбалова эдэ үдэрнүүдтэ Италиин Валь Сеналес гэhэн амаралгын газар шадар hорилгоёо дүүргэжэ байна. Тамиршадые мэдээжэ Маркус Крамер бэлдэнэ.

Ноябрь hарын эхиндэ Ородой Холбоото Уласай тамиршад Финляндида сугларжа, саашадаа ерэхэ санаар урилдаанай ээлжээтэ хаhада бэлэдхэлгэеэ үргэлжэлүүлхэ болоно.

Командын бүридэлдэ табан эрэшүүл, гурбан эхэнэрнүүд оронхой. Тэдэнэй тоодо  2017 оной Бүхэдэлхэйн хоёр удаа чемпион болоhон Сергей Устюгов, Евгений Белов, Иван Кириллов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых ороно. Эхэнэрнүүдые нэрлэбэл Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Майя Якунина гэгшэд болоно.

Фото: Санаар урилдаашадай Ород Уласай федераци