Спорт 25 nov 2020 1109

​Буряадай футболистнууд шүүжэ шаданагүй

© фото: pixabay.com

Һайн дуратанай командануудай дунда эмхидхэгдэжэ байһан Ородой чемпионадай финальна шатада “Бурятия” команда дахинаа шүүгдэбэ.

Ноябриин 24-дэ Сахалинай можын “Ноглики” командатай Буряадай футболистнууд уулзаһан байна. “Бурятия” команда финальна шатада анха түрүүшынхиеэ хабаадана. Харин Сахалинай команда 2019 ондо финалда шангай 3-дахи һуури эзэлжэ шадаа бшуу. Хэды тиигэбэшье, тус нааданда алиншье команда шүүхэ аргатай байгаа. Һонирхолтой уулзалга 1:2 гэһэн тоотойгоор дүүрэжэ, футболистнуудай ана-мана тулалсаһые харуулна. Теэд, энэ үдэр баяр зүүн зүгэй командада энеэбхилбэ.

“А” бүлгэмдэ “Бурятия” команда хоёр нааданай удаа нэгэшье очко абангүй һүүлшын 5-дахи һуури эзэлнэ. Ставрополиин хизаарай Ивановское һууринай “Ставропольагросоюз” команда гурбан нааданай удаа 9 очко абаад, түрүүлжэ ябана. Удаадахи һууринуудые “Ноглики” болон Москва хотын “Росич” команданууд эзэлнэ. Нэгэ очкотой “СШ Сергиев Посад” 4-дэхи һуурида гаранхай. Московско можын энэ командатай Буряадай футболистнууд ноябриин 25-да уулзаха.

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com