Спорт 26 nov 2020 477

​“Бурятия” дахинаа шүүгдөө

© фото: pixabay.com

«Бурятия» командын футболистнууд Сочи хотодо үнгэрэгдэжэ байһан Ородой чемпионадай финальна шатада дахинаа илалта туйлажа шадаагүй.

Һайн дуратанай командануудай дунда мүрысөөндэ ээлжээтэ наадаяа “СШ Сергиев Посад” гэһэн командатай Буряадай футболистнууд үнгэргөө. Энэ нааданай үедэ Эрдэм Галдановта шүүгшэ улаан карточка харуулжа, талмайһаа намнаһан байна. Харин Алексей Рябованов бүмбэгэ бартаа руу сохижо оруулаа. Мүн “Бурятия” команда 4 гол алдаа.

“А” бүлэгтэ һүүлшынгээ наада “Бурятия” Ставропольско хизаарай Ивановское һууринай “СтавропольАгроСоюз” командатай ноябриин 27-до үнгэргэхэ. “СтавропольАгроСоюз” бүлгэмэй наадануудта гурба дахин илалта туйлаад, бүлэгтөө 1-дэхи һуурияа алдахагүй. Мүн Буряадай футболистнууд һүүлшын һууриһаа дээшээ бодохогүй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com