Спорт 26 nov 2020 362

​Буряад Уласай Зэдэ аймагта бага футболой талмай ашаглалгада тушаагдаа

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Зэдэ аймагай Борьёо нютагта бага футболой талмай баригдажа, ашаглалгда тушаагдаа. Тус талмай «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн федеральна программын хүсөөр баригдаа. Энэ хэрэгтэ бүхыдөө 1 сая 414 мянган түхэриг гаргашалагдаа. Энээнэй 930 мянганиинь федеральна hан жасаhаа үгтөө гээд хэлэлтэй.

Борьёо нютагай үхибүүд жаргалтай. Тэндэнь бага футболой шэб шэнэ, 2059 дүрбэлжэн метр талмай нээгдээ. Хажуудань спортоор бэеэ hорихо талмай бии юм. Нютагай залуушуул, hургуулиин багашуул мүнөө үеын сагта тааруу футбол наадаха талмай баригдаhандань ехэ баяртай. Багашуул бэеэ спортоор hорихо, тэдэниие hажаалдаад, бусадшье үхибүүд баhал бүмбэгэ үдьхэлжэ эхилхэ.

Борьёо нютагай томошуулшье энэ талмайе үхибүүдhээ дутуугүй үлүү хүлеэгээ ха. Энэ нютагта 800 гаран хүн ажаhуудаг байна.

Бүхыдөө Зэдын аймагта гурбан проектдэ захил хэгдэhэн байгаа. Тэдэнэй дунда үхибүүдэй наадаха талмай, амаралгын газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо, мүн хоккей наадаха талмай баригдаха тухай. Тэдэнэй сэн - 3 сая түхэриг. Тэрэнэй 1 сая 983 мянганиинь федеральна hан жасаhаа гээд Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда хэлэнэ бэлэй.

 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com