Спорт 27 nov 2020 137

​Буряадай боксёрнууд Ородой чемпионадта тулалдаха

© фото: Ородой боксын федерациин зураг

Мүнөөдэр, ноябриин 27-до, эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат Оренбург хотодо эхиеэ абахань. Тус мүрысөөндэ Буряадай 7 боксёрнууд хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн байна.

 Боксоор гүрэнэй һоригшо Доржо Шаргакшановай хэлэһээр, мүрысөөнэй урдахи 10 гаран үдэр тэдэ Оренбургда һорилго хэжэ гараа. Булта тамиршад шанга тулалдаануудта оролсохоор бэлэн.

Буряад орониие мэдээжэ боксёрнууд түлөөлхэ. Батор Сагалуев, Николай Харанахоев, Баир Батлаев, Доржо Дахаев, Альберт Гатаулин, Радна Цыбиков гэгшэд ринг дээрэ гараха. Мүн Георгий Кушиташвили хэмжээ ябуулгада хабаадаха.

Ноябриин 27-до жэрээб таталгын хэмжээн боложо, Буряадай тамиршад хэнтэй уулзахаб гэжэ элирүүлэгдэхэ. Эндэл хаанаһаа, хэды боксёр мүрысөөндэ хабааданаб гэжэ мэдэгдэхэ.

Ноябриин 28-да түрүүшын тулалдаанууд, чемпионадай нээлгын баяр ёһолол үнгэрэгдэхэ. Эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, мүрысөөндэ харагшадые оруулха ажал ябуулагдажа, зүбшэл абтаа.

10 шэгнүүртэ чемпион болоһон тамиршад 250 мянган түхэригөөр, автоунаагаар шагнагдаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой боксын федерациин зураг