Спорт 25 dec 2020 174

​Буряад Уласай аймагуудта хүүгэдэй спорт хүгжөөлгэдэ нэгэ сая түхэриг һомологдобо

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Байгша оной август һарада Олимпиин делегаци «Олимпийские легенды - детям и молодежи России» гэһэн Бүхэроссиин буян үйлэдэлгын программын хүтэлбэрилэгшэ Наталья Боярская түрүүтэй Буряадай дүрбэн аймагаар ябаба. Тэдэнэр Баргажанай, Кабанскын, Сэлэнгын болон Байгал шадарай аймагуудта хүрэһэн байна. Тиигэжэ Елена, Геннадий Тимченко гэгшэдэй буян үйлэдэлгын жасаһаа Буряад Уласта нэгэ сая түхэригэй туһаламжа үзүүлэгдэхэ болоо.

- 2021 оной эхиндэ аймагуудай тамирай байшануудта тамирай тоног хэрэгсэл, хубсаһан дамжуулагдаха. Энэ программын ашаар аха захатан болохо 25 һоригшодо ниигэмэй туһаламжа үзүүлэгдээ. Залуу халаан бэлдэһэн габьяатай, тиихэдэ хүүгэдтэй болон залуушуултай хамта олоной хабаадалгатай ажал ябуулдаг зондо туһа хүргэгдөө, - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманда тэмдэглэбэ.

Волейболоор олимпиин чемпион Людмила Жигилий, баскетболоор олимпиин чемпионууд Ирина Минх, Елена Швайбович, хүнгэн атлетикээр олимпиин хүрэл медальда хүртэһэн Денис Капустин гэгшэд делегациин бүридэлдэ Буряад Уласаар ябаһан байна.

Тэдэнэр хүүгэдэй тамирай хэмжээ ябуулгануудай эмхидхэлтэй танилсажа, һомонуудай тамирай 35 объектнүүдтэ хүрөө. Олимпиин наадануудай чемпионууд болон призёрнууд хэдэн үдэрэй туршада 15 уулзалга үнгэргэжэ, мянганһаа дээшэ уласаймнай ажаһуугшадтай уулзаа. Тэдэнэр эдир болон томо тамиршад, һоригшод, ажаһуугшад, аймагуудай болон һомонуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзажа хөөрэлдэһэн байна.

Буряадта бууһан айлшад Ородой Холбоото Уласай тамиршадай зүблэлһөө 114 хүндэ баярай бэшэгүүдые барюулаа. 2021 ондо тамиршад дахинаа Буряад Улас ерэхэ түсэбтэй.

 

Источник: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман