Спорт 30 dec 2020 184

​Жамсаран Цыдыпов: «Нэн түрүүн дүршэл олооб»

© фото: Шатараар Буряадай федераци

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутан Жамсаран Цыдыпов уласхоорондын шатарай мүрысөөндэ хабаадажа, дэлхэйн 14-дэхи абарга Владимир Крамнигые шүүжэ шалгарба. Эдэ үдэрнүүдтэ үнгэрһэн уласхоорондын мүрысөөндэ дэлхэйн 2000 тамиршад хабаадаһан байна. Харин тэмсээнэй һүүлшын шатада эгээл мэдээжэ, үндэр соло габьяатай 16 тамиршад үлэһэн юм. Тэдэнэй тоодо Буряад Уласай түлөөлэгшэ 24 наһатай Жамсаран Цыдыпов оролсоно. Түүхын факультедтэ һуража ябаһан залуу тамиршан шатаршадай дунда мэдээжэ хүн болонхой, гроссмейстерэй нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй юм.

- Жамсаран, дэлхэйн абаргатай наадахада, хүндэ байгаа гү?

- Владимир Борисович Крамник ехэхэн дүршэлтэй тамиршан, оло дахин дэлхэйн болон уласхоорондын мүрысөөнүүдые шүүһэн хүн ха юм. Тиимэһээ энэ хүнтэй наадахада, хэды хүндэшье һаа, ехэ һонирхолтой байгаа. Мүнөө болоходо, алхам бүхэнөө шэнжэлжэ, үзэжэ байхадаа, тэрэнэй түсэбүүд харагдана. Энэ мүрысөөн минии хубида эгээл хүндөөр үзэгдөө юм. Владимир Крамник намда шүүгдэхэдээ, намайгаа зэмэлжэ эхилээ. Мэхэ гохо гаргаа гэжэ байгаад хэлээ юм. Онлайн аргаар үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ баһал өөрын олон дүримүүд байдаг. Юундэб гэхэдэ, хажуу тээһээ ондоо хүн туһалхагүйн тула веб-камераар бүхы нааданууд буулгагдажа байха ёһотой. Бүхыдөө Владимир Крамнигтай 8 парти наадажа, 5:2 дүнгүүдтэйгээр шүүжэ гараһандаа баяртай байнаб.

- Иимэ бэрхэ шатаршан болохын тула хэды соо һураха хэрэгтэйб?

- Би бага наһанһаа шатар наадажа эхилһэн хүмби. Улаан-Үдэ хотын 33-дахи һургуулиин 1-дэхи ангиин һурагша байхадам, энэ һургуулиин багша Хаян Сандакович Гармажапов намайе һорижо эхилһэн. Тэрэл сагһаа үдэр бүри шатараар һонирхожо, наадажа ябанаб. - Жамсаран, энэ мүрысөөнэй урда элдэб шангуудта хүртэһэн, суутай тамиршадаар наадажа үзэһэн байгаа гүт? - 2018 ондо дэлхэйн чемпионадта хабаадалсаа һэмби. Тиихэдээ түрүү һуури эзэлээшьегүй һаа, һүүлшын шата хүрэтэр гаража шадааб. Тэндэ дэлхэйн элитэ тамиршадаар анха түрүүшынхиеэ наадажа туршааб. Тэрэнэй урда элдэб мүрысөөнүүдээр хабаадагдаа һэн. Таиланд, Малайзи, Македони болон Европын хэдэн гүрэнүүдтэ үнгэрһэн мүрысөөнүүдтэ оролсоо һэмби.

- Шатаршан мэргэжэлтэй хүн ямар мүнгөөр ажамидардаг юм?

- Уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ шалгархада, тэндэхи шангуудынь яһала ехэхэн байдаг юм. Зарим тэмсээнүүдэй шангууд арба мянган долларһоо дээшэ байдаг. Харин минии шүүһэн эгээл ехэ шан 250 мянган түхэриг байгаа юм. Теэд би баһа миин гэртээ һуудаг бэшэ, Улаан-Үдэ хотын тамирай 8-дахи һургуулида багшалдагби. Тиигэбэшье ехэнхи мүнгэеэ шатар наадажа олоноб. Мүнөө олон мүрысөөнүүд онлайн аргаар үнгэрдэг болонхой. Хүн бүхэнэймнай гэртэ Интернет байна ха юм, тиимэһээ мүрысөөндэ оролсожо, хаба шадалаа туршахада болохо юм. Гадаадын гүрэнүүдтэ үнгэргэгдэһэн мүрысөөнүүдтэ ошоходомни, Буряад Уласай Спортын яаман харгын, байрын гаргаша даажа абадаг. Олон жэлэй туршада Арадай Хуралай һунгамал Валерий Пурбуевич Доржиев намайе тэдхэжэ байһыень мартахагүйб. Минии багша Тимур Георгиевич Иванов намайе олон юумэндэ һургажа, мүнөө болотороо минии түлөө оролдожо ябадаг юм. Эдэ олон зоной аша туһаар минии амжалтанууд бэелүүлэгдээ.

- Һайн даа, Жамсаран! Үшөө үндэр амжалтануудые туйлахыетнай хүсэнэбди!

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ хөөрэлдэбэ

Фото: Шатараар Буряадай федераци