Спорт 11 jan 2021 103

"Хобой" - барилдаанай эрхим эмхи

Буряад Уласта дүрэ буляалдалгын барилдаа хүгжөөхэ талаар эгээл эрхим түсэл бэелүүлһэн эмхин тодорхойлогдоо. «Хобой» гэһэн спортын клуб  үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ.

Энэ клуб 2019 оной март һарада байгуулагдажа, Олимпиин чемпионуудые бэлдэхэ гол түсэбтэй гэжэ хэлэе.

Гадна 2020 оной дүнгүүдээр энэ клубэй тамиршан Ананда Дашиев эгээл бэрхэ барилдаашан гэжэ тодороо. Үнгэрһэн жэлэй туршада эдир тамиршан ехэ эршэмтэйгээр һорилго хэжэ, һайн дүнгүүдые харуулһан байна.

Фото: СК "Хобой"