Спорт 13 jan 2021 147

​Буряадай санашан Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

© фото: ФЛГР-эй сайтһаа

Буряадай санашан Алиса Жамбалова 2021 оной эхиндэ һайн дүнгүүдые харуулжа, олон тоото спортдо дуратайшуулые хүлгөөбэ. Суута “Тур де Ски” гэһэн мүрысөөндэ тэрэ бүхы дэлхэйн түрүү тамиршадай дунда оролсоһониинь һайшаалтай.

Алиса Жамбаловагай эгээл ехэ амжалтань Красноярскда болоһон Универсиадын гурбан алтан медаль болоно бшуу. Харин Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнүүдтэ тиимэшье һайн дүн харуулаагүй. Нэгэ дахин Урда Солонгосто үнгэргэгдэһэн шатада 5-дахи һуури эзэлжэ шадаһан юм. Харин мүнөө аяар гурбан урилдаанда эрхим 10 тамиршадай тоодо оролсобо гээшэ.

“Тур де Ски” дэлхэй дээрэ эгээл суутай, хүндэтэй мүрысөөн болоно гэхэдэ, алдуу болохогүй. Гэхэтэй хамта санашадта үнэхөөр шанга шалгалта гээшэ. Юуб гэхэдэ, январиин 1-һээ 10 болотор тамиршад гурбан гүрэнөөр ябажа, аяар 8 урилдаанда хабаадажа, һүүлшын шатада Альпе де Чермис хадын орой руу санашад абиран гарана.

Январиин 2-то Швейцариин Валь Мюстаир хотодо Алиса Жамбалова 10 модоной урилдаанда 8-дахи һуурида гаража шадаа. Удаань Италиин Тоблах хотодо Алиса 10- дахи болон 7-дохи һууринуудые эзэлээ. Италиин Вальди-Фьемме хотодо Буряадай тамиршан дахинаа 7-дохи һуурида гараа.

Хада руу урилдаанай эхиндэ Алисын санын тулгуур хари гүрэнэй тамиршад түлхилсөөд хухалһан байна. Шэнэ тулгуур абатараа бусадһаа яһала гээгдэбэшье, фиништэ 18-дахи дүн харуулаа. Энээнһээ боложо, 8 шатын дүнгөөр Алиса Жамбалова 12-дохи һуури эзэлээ.

Мүнөө жэлэй “Тур де Скидэ” Ородой тамиршад һайн дүнгүүдые харуулаа. Хоёрдохи жэлээ удаа дараалан Александр Большунов гол шанда хүртөө. Юлия Ступак болон Денис Спицов гэгшэд шангай хоёрдохи-гурбадахи һууринуудые эзэлээ.

Шабиингаа түлөө Ородой суглуулагдамал командын һоригшо Маркус Крамер баярлажа байһанаа мэдүүлээ. “Алиса ехэ бэрхэ. Үдэрһөө үдэртэ урагшаа дабшана”, - гэжэ тэрэ тэмдэглээ. Мүн өөрөө Алисашье баяртай байһанаа мэдүүлнэ.

- Үдэр бүри урилдаанда хабаадажа, бэежэжэ байнаб гэжэ ойлгооб. Һүүлшын үдэрнүүдтэ хэды эсэбэшье, шүдөө зуугаад, бүри һайн дүн харуулааб. Үшөөшье дээгүүр һуури абаха байгааб. Теэд хоёр урилдаанда санынгаа тулгуур хухалааб. Тиимэһээ бусадтай түлхилсэлдэһэн гүйлдөөндэ тусхай бэлэдхэл һоригшодтоёо хэхэбди, - гэжэ Алиса Жамбалова хөөрэнэ.

 “Тур де Ски” мүрысөөнэй дүнгүүд Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө урилдаануудай тоосоондо оруулагдаа. Хэдэн үндэр амжалтануудай ашаар Алиса Жамбалова хубиин дүнгүүдээр 17-дохи һуурида гараһан байна. Дэлхэйн Кубогай удаадахи шата ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана.

Алиса Жамбаловагай мүнөө жэлэй амжалтанууд удхатай. Юуб гэхэдэ, оройдоол һара болоод лэ, Словенидэ дэлхэйн чемпионат үнгэргэгдэхэнь. Һайн дүнгүүдые харуулжа байһан тамиршан тэндэ шангай һуури абажашье магадгүй. Бүхы Буряадай спортын түүхэдэ санаар урилдаагаар дэлхэйн чемпионадта шалгарһан тамиршан байхагүй. Алиса Жамбаловада бүхы спортдо дуратайшуулай зүгһөө амжалта хүсэе.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: ФЛГР-эй сайтһаа