Спорт 25 feb 2021 211

Заншалта мүрысөөн нютагаархинаа эблэрүүлнэ

Захааминай аймагай Шара-Азарга нютагта спортын һайндэр эдэ үдэрнүүдтэ болобо.

Сагаалганай үедэ нютагаархид сугларжа волейбол наадалгаар болон һэер шаалгаар хаба шадалаа туршаба.
Волейбол наадан шара-азаргынхидай эгээл дуратай спортын зүйл гэжэ мэдээжэ. Эндэһээ  волейбол бэрхээр наадагша олон  тамиршад гаража, уласай түрүү командануудай  бүридэлдэ орожо, үндэр амжалтануудые туйладаг юм. Тиин энэ удаа зургаан команда сугларжа, шанга тулалдаанууд үнгэрбэ.

Нёдондо жэл һэльбэн шэнэлэгдэһэн Соёлой ордондо һэер шаалгаар II-дохи турнир эмхидхэгдээ.
37 наһатай хүрэтэр хабаадагшадай дунда Родион Батуев түрүүшын һуури эзэлээ. Хэшэгто Раднаев хоёрдохи, Аюша Доржиев гурбадахи һууринуудта гараа.
37 наһанһаа дээшэ бүлгэмдэ Мунко Намсараев эрхимлээ. Хоёрдохи һуурида Гэсэр Дармаев гараа. Баир Гармаев шангай гурбадахи һуури эзэлээ.
Эгээл эдиршүүлэй бүлгэмдэ Бадма Лубсанов эрхимлэбэ. Шангай удаадахи һууринуудые Жалсан Дашеев, Дагба Цыдыпов гэгшэд эзэлээ.
Һэер шаалганда басагад хабаяа туршажа, Алтана Очирова нэгэдэхи һуури эзэлээ. Юмжана Очирова хоёрдохи һуурида гараа.
Энэ мүрысөөнэй Абаргын нэрэдэ Шара-Азаргын юһэдэхи классай һурагша Бадма Лубсанов хүртэжэ, бүгэдые баярлуулаа. 
«Амжалта туйлахаяа эрмэлзэһэнэй түлөө» гэһэн тусхайта шанда хоёрдохи ангиин һурагша Владимир Григорьев хүртөө. «Эгээл аха захатан» гээд тусхай шан Андрей Гармаевич Бадмаевта барюулагдаа.
Амжалта туйлаһан һэершэд үнэтэ бэлэгүүдээр, мүнгэн шангаар урмашуулагдаа. Абаргада хүрэлөөр бүтээгдэһэн «Һэер шаалган» гэһэн һүлдэ тэмдэг гардуулагдаа.
Заншалта болоһон мүрысөө эмхидхэгшэд туһаламжа, тэдхэмжэ үзүүлһэн нютагаархидтаа баярые хүргэжэ, бултыень Сагаан һараар амаршална. 

Фото: Закамна-инфо