Спорт 25 feb 2021 157

​Буряадай Алиса Жамбалова дэлхэйн чемпионадай түрүүшын урилдаанда хабаадахагүй

© фото: fis-ski.com

Февралиин 25-да Германи гүрэнэй Оберстдорф хотодо санын спортын зүйлнүүдээр дэлхэйн чемпионат эхиеэ абахань. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова хабаадана гээд һануулая.

Дэлхэйн мүрысөөнэй түрүүшын урилдаанда хабаадагшад спринт урилдаагаар түрүү һуури эзэлэгшые элирүүлхэ. Үбэлэй халаанай хаһада Алиса Жамбалова спринт тон муугаар гүйжэ, нэгэшье һайн дүн харуулаагүй. Олон тоото спринт урилдаанай эрхим 30 санашадай тоодо тэрэ оройдоо нэгэ дахин орожо шадаа. Тиимэһээ Алисые энэ урилдаанда һоригшодой табяагүйнь ойлгосотой.

Эрэшүүлэй дунда урилдаанда Ород гүрэниие Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев болон Александр Большунов гэгшэд хабаадаха. Эхэнэрнүүдэй дунда Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак болон Наталья Непряева гэгшэд мүрысэхэ.

Февралиин 27-до болохо удаадахи скиатлон урилдаанда Алиса Жамбалова хабаадаха бэзэ гэжэ найданабди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: fis-ski.com