Спорт 26 feb 2021 130

​Буряадай боксёр Александр Бахтинай мүрысөөн

© фото: Үбэр Байгалай хизаарай боксын федерациин зураг

Үбэр Байгалай хизаарай ниислэл Шэтэ хотодо суута Александр Бахтинай шангуудта хүртэхын түлөө боксоор бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэжэ байнхай. Буряадай тамиршад эндэ зургаан медальда хүртэхэ аргатай.

Александр Бахтин Краснокаменск хотоһоо уг гарбалтай юм. Дуратайшуулай боксдо бүхы ехэ амжалтануудаа Улаан-Үдэдэ ажаһуужа байгаад туйлаһан намтартай. Тэрэ залуушуулай дунда Европын чемпионадта абарга боложо тодороо бэлэй. Мүн эдиршүүлэй дунда дэлхэйн чемпионадта шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Удаань мэргэжэлтэ боксдо орожо, Япон гүрэн ошоһон байна. Эгээл тэндэ дэлхэйн абарга боложо шадаа.

4-дэхиеэ эмхидхэгдэжэ байһан бүхэроссиин мүрысөөндэ Ород гүрэнэй 22 можо хизаарнуудай 80 боксёр хабаадана.

Февралиин 26-да хахад финалай уулзалганууд бүхы 10 шэгнүүртэ болохоор хараалагдана. Буряадай зургаан тамиршан мүрысөөнэй энэ шатада ринг дээрэ гараха.

52 килограммай шэгнүүртэ Батор Сагалуев Батор Гомбоевтой шаалсаха, Баир Батлаев Бимба Гыргеновтай уулзаха. Һонирхолтой гэхэдэ, эдэ дүрбэн Түнхэн аймагай Охор-Шэбэр һууринһаа уг гарбалтай юм.

56 килограммда Хэжэнгэ аймагай Альберт Гатаулин Калининград хотын түлөөлэгшэ Ярослав Поповтой уулзаха. Улаан-Үдэ хотын Алексей Мардаленов Эрхүү хотын Дмитрий Травкинтай шаалдажа, хэхиинь финалда орохоб гэжэ элирүүлхэ.

Финальна тулалдаанууд февралиин 27-до түсэблэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Үбэр Байгалай хизаарай боксын федерациин зураг