Спорт 11 mar 2021 778

Буряадай хибэс дээрэ 346 барилдаашан мүрысэхэ

Мартын 11-дэ Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотодо барилдаагаар эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат эхиеэ абахань

Түрүүшын үдэр 103 тамиршан барилдажа, гурбан шэгнүүртэ хэн финалда орохоб гэжэ элирүүлэгдэхэ.

Үсэгэлдэр, мартын 10-да, хабадагшад Улаан-Үдэ хүрэжэ ерэбэ. Энэ үдэр эхмидхэлгын бүхы асуудалнууд хэлсэгдээ. Нэн түрүүн тамиршад, һоригшод, шүүгшэд болон бусад хабаатай хүнүүд аккредитаци гараһан байна. Хара үглөөнһөө үдэшэ орой болотор тэдэ ажалаа ябуулаа. Мүн бусадшье үдэрнүүдтэ тэдэ хүдэлхэ юм. Энэ хүнгэн бэшэ ажалда олимпиин халаанай спортын һургуулиин мэргэжэлтэд ехэнхидээ хабаадалуулагдаа.

Шүүгшэд сугларжа баһа өөрын онсо асуудалнуудые хэлсэһэн байна. Харин эмхидхэлгын талаар гол хэмжээ ябуулгануудай нэгэн хадаа жэрээб таталга болоно. Үйлэ хэрэг бултанай һонирхол татаа. Юуб гэхэдэ, хэды хүн, хэн хэнтэй барилдахаб гэжэ элирүүлэгдээ ааб даа.

Ородой чемпионадта абарганууд 10 шэгнүүртэ элирхэ. Тиимэһээ урдахи жэлнүүдтэ үрэ дүнтэйгөөр барилдаһан түрүү тамиршад турнирна сеткэдэ ондо ондоо таланууд руу эльгээгдээ. Буряадай Жаргал Дамдинов болон Балдан Цыжипов гэгшэд эрхимүүдэй тоодо оруулагдаа. Жаргал болон Балдан хоёр һүүлшын Ородой чемпионадта шангай һууринуудые эзэлһэн намтартай. Энэшье удаа спортдо дуратайшуул тэдэнһээ амжалта хүлеэнэ.

Мартын 11-дэ гурбан шэгнүүртэ барилдаан болохоор хараалагдана. 57 килограммай шэгнүүртэ аяар 41 хүн барилдаха. Дэлхэйн хоёр дахин чемпион Завур Угуев, Европын чемпион Азамат Тускаев, мэдээжэ Ахмед Идрисов болон Хасанхусейн Бадрутдинов гэгшэд илалта туйлаха аргатай гэжэ жэрээб таталга хабаадагшад һанана. Тэдэниие барилдаанай сеткын хоёр талаар тараагаа. Энэ шэгнүүртэ барилдадаг 6 буряад тамиршан шангай һуури эзэлхээ оролдохо бэзэ. Жаргал Баяндуев, Эрдэм Борогшонов, Базар Батоболотов гэгшэд шэлэн абалгын шатаһаа барилдаанда оролсохо. Ананда Дашиев, Мягмар Далаев болон Тамир Гармаев мүрысөөнэй 1/16 финалай шатаһаа хибэс дээрэ гараха. Тэдэ Тыва болон Саха (Яхад) Уласуудай түлөөлэгшэдтэй уулзаха. Яхад Уйгулан Иванов Улаан-Үдэдэ барилдажа үзэһэн юм. Февраль һарада болоһон Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөндэ тэрэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн.

86 килограммай шэгнүүртэ 28 барилдашан мүрысэхэ. Тэрэ тоодо Буряад Уласые Барас Базаров түлөөлхэ. Тэрэ Дагестанай тамиршантай түрүүшынгээ уулзалгада барилдаха.

92 килограммай шэгнүүртэ хибэс дээрэ 24 хүн гаража, эрхимүүдые элирүүлхэ. Цэдаши Дугаров Хойто-Осети Уласай барилдаашантай түрүүшын уулзалгада хабаадаха.

Мартын 11-дэ бүхы гурбан шэгнүүртэ финал хүрэтэр барилдаан болохо. Энэ үдэр хэн түүрүүлээб гэжэ мэдэгдэхэгүй. Финальна уулзалганууд мартын 12-ой үдэшын программада оруулагданхай. Энэл үдэр нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ