Спорт 23 aug 2021 699

Һур харбалгаар дэлхэйн чемпионат Буряад Улас үнгэргэхэ хүсэлтэй

Буряад Уласай оруулһан энэ дурадхал һур харбалгаар Ородой федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ешеев дэмжэһэн байна

Һаяын сагта Улаан-Үдэдэ һур харбалгаар дэлхэйн чемпионат үнгэргэгдэжэ болохо. Буряад Уласай оруулһан энэ дурадхал һур харбалгаар Ородой федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ешеев дэмжэһэн байна.

Тамирай уласхоорондын хэмжээ ябуулга Буряадта үнгэргэхэ түсэбүүд тухай һур харбалгаар Буряадай федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов хэлэбэ.

- Дэлхэйн чемпионат үнгэргэхэ түсэбтэйбди. Боксоор дэлхэйн чемпионат эрхимээр үнгэргөөбди. Энээниие АИБА баталаа. Һур харбалгаар дэлхэйн чемпионат үнгэргэхэ гээшые бэелүүлхээр. Энээн тухай хэлсэжэ, дурадхалыемнай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, һур харбалгаар Ородой федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ешеев дэмжэнэ, – гэжэ сайд тодорхойлно.

Байгша ондо һур харбалгаар дэлхэйн чемпионат США-да үнгэргэгдэхэ гээд һануулнабди.

- Дэлхэйн чемпионадай нэгэ мүрысөөн Ородой Холбоото Уласта, Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ гэжэ найданабди. Байгал далаймнай хүсэ шадалтай газар ха юм. Нютагтаа мүрысөө үнгэргөө һаа, дэлхэйн тамирай олониитын анхарал хандуулжа шадахабди. Харуулха туйлалтануудтай, газарнуудтайбди, - гэжэ Вячеслав Цыбикжапов тэмдэглэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман