Спорт 22 nov 2021 936

Нэгэ хараатайгаар

Ноябриин амаралтын үдэрнүүдтэ Хурамхаан тосхондо Баргажан голой залуушуулай форум үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Тус хэмжээ эмхидхэн байгуулагшань «Тамирша Ага» гэһэн жаса болоно. Тиихэдэ аймагай болон Гааргын сомоной захиргаан, Николай Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда һургуулиин бүлэг багшанарай ехэхэн оролдолгоор залуушуулай ёһотойл һайндэр болобо гэжэ хэлэлтэй.

Ноябриин амаралтын үдэрнүүдтэ Хурамхаан тосхондо Баргажан голой залуушуулай форум үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Тус хэмжээ эмхидхэн байгуулагшань «Тамирша Ага» гэһэн жаса болоно. Тиихэдэ аймагай болон Гааргын сомоной захиргаан, Николай Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда һургуулиин бүлэг багшанарай ехэхэн оролдолгоор залуушуулай ёһотойл һайндэр болобо гэжэ хэлэлтэй.

 Залуу һүрэгэй наадан

«Тамирша Ага» гэһэн жаса 2020 ондо «Дуулан магтанаб Гааргаяа» гэһэн түсэл зохёожо, Юрэнхылэгшын грант шүүжэ шадаһан юм. Тэрэ түсэлынь Хурамхаанай аймагай Гаарга нютагай дэбисхэр дээрэ үнгэрбэшье, бүхы Баргажан голойнгоо зониие нэгэдүүлһэн ажал болоо. Үнгэрһэн энэ һайндэр түсэлэй түгэсхэлэй шата байгаа.

- Үнинэй хүлеэгдэһэн һайндэрнай аяар 2020 оной зун бо­ложо үнгэрхэ аад лэ, мэдээжэ шалтагаанһаа боложо, эды боло­тор хойшолуулагдаһаар одоошье бэелүүлэгдэбэ. Хэды ехэ бэлэдхэлэй ажал ябуулагдааб даа. Үнгэрһэн һарын һүүлшын үдэрнүүдтэ одоол мүнөө үнгэрхэнь гэжэ баярлажа бай­тарнай, бүхы юумэн хаагдаа. Олон зоной хабаадаһанай, оролдолго гаргаһанай ашаар залуушуулаймнай форум үндэр хэмжээндэ үнгэржэ байна. Аймагай захиргаанай засаг дарга, тэрэнэй орлогшонор болон мэргэжэлтэд горитой ехэ ажал ябуулаа, - гэжэ энэ түсэл зохёогшо, «Та­мирша Ага» гэһэн жасын түрүүлэгшэ Цыпилма Борисовна Батуева хэлэнэ.

Олон зониие хабаадуулһан хэмжээ ябуулга эмхидхэн, үндэр хэмжээндэ үнгэргэхэ гээшэ илангаяа мүнөө оршон сагай үедэ яһала ябадалтай, ехэхэн ажалтай гэжэ хүн зон ойлгоно. Залуушуулай форум хэдэн һалбарида хубааржа, ондо ондоо шэглэлээр ажалаа ябуулаа юм. Зорюута иишээ хүрэжэ ерэһэн мэргэжэлтэд залуушуулда мүнөөнэй түргэн урасхалта ажабайдалда хүтэлбэрилхы бэлиг өөртөө яажа хүмүүжүүлхэб, түрэл нютагтаа аша туһатай үйлэ яажа бүтээхэб, хүдөө һууринда аяншалга яажа хүгжөөхэб гэһэн удхатай хэшээлнүүдые үгэбэ. Һайндэрэй гол хэмжээн гэхэдэ, волейболоор урилдаан болоо. Бүхыдөө хоёр аймагай залуушуулай 12 команда сугларжа тэмсээ, дүй дүршэл ехэтэй аха захатанһаа сэнтэй мэдээнүүдые халан абаа.

Хурамхаанай тамирай ехэ танхим соо залуушуулай һайндэр нээлгын баяр ёһололдо аймагай засаг дарга Леонид Будаев ерэһэн зониие халуунаар амаршалхадаа, эгээл һайн бэлэдхэл хэһэн бүлэг илажа гарахань болтогой гэжэ үреэбэ.

- Хорото ханяаданһаа боложо, хорюултай юумэн олон. Тиигэбэшье хинан шалгадаг таһагай үгэһэн бүхы эрилтэнүүдыень дүүргэн, залуушуулай форум үнгэргэжэ байнабди. Түсэл зохёогшодой аймагай захиргаанда хандахадань, бидэ дэмжээбди. Нютагтамнай иимэ хэмжээ ябуулганууд үнгэржэ байхадаа, ехэл һайн даа. Ургажа ябаһан хүүгэднай элүүр энхэ ябадал сахина, - гэжэ Хурамхаанай аймагай засаг дарга Леонид Борисович Будаев амаршалгын үгэ абахадаа хэлэнэ һэн.

Түсэлэй ёһоор

Юрэнхылэгшын грант шүүхэдээ, «Тамирша Ага» гэһэн жаса Гаарга нютагта амаргүй ехэ ажал ябуулаа гэжэ хэлэлтэй. Энээн тухай бидэ үнгэрһэн жэлэй хабар дэлгэрэнгыгээр бэшээ һэмди. Тиигэбэшье богонихоноор зарим тэдыень үшөө дахин һануулха дуран хүрэнэ. Хурамхаанай аймагай Арзгун нютагта амарагшадай, аяншалагшадай нэгэ үдэрөөр ябаха зүргэ зохёогдоо. Тиихэдэ гар урлалай мастерской, зохид буудал түхеэрэгдээ. «Дуулан магтанаб Гааргаяа» гэһэн ехэл һонирхолтой баримтата кино буулгагдаа бэлэй. Хэнэйшье мэдэһээр, һүүлэй хэдэн жэлэй туршада хүдөө нютагтамнай хүн зоной тоо үсөөржэл байна. Тиимэһээ нютагайнгаа шарай һэргээхэ талаар эмхидхэгдэһэн түсэл гэхэдэ, алдуу болохогүй.

- Бидэ энэ түсэл зохёоходоо, түрэл нютагнай һэргэн һалбараг, залуушуулнай хүгжэн ургаг гэһэн зорилго табяа һэмди. Хүн зоной хүдэлжэ эхилхэдэ, хажуу тээһээ ха­раад байһан зон өөһэдөө ажаллажа эхилдэг жама ёһотой ха юм даа. Ша­даха, мэдэхэ һэн хойноо өөрынгөө тоонто нютагай хүгжэлтэдэ хэншье туһалха гэжэ би һананаб. Зулуу- шуулнай бултадаа эблэржэ, нэгэ түсэл дээрэ ажаллахадаа, нэгэ хараа бодолтой болоно, - гэжэ Цыпилма Борисовна хэлэнэ.

Хэнэй юуншье гэжэ хэлэжэ байгаашье һаа, буряад зомнай түрэл нютагайнгаа, арадайнгаа хуби заяанда ехэл һанаата болодог. Иимэл зоной байгаа сагта эблэржэ ажалаа ябуулжал байхабди. Ямаршье аймагай нютагуудаар харахада, орхиһон буусаяа һэргээхэ ажал ябуулагдана гэжэ харагдадаг. Энэнь ехэл һайшаалтай.

- Энэ түсэлэй аргаар яһала ажалаа ябуулаабди. Гансашье энэ түсэл хэгдээ бэшэ, хэдэн жэлэй саада тээ мүн лэ бүхы Баргажан голой хүүгэдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга тус жаса үнгэргөө һэн. Манай нютагай бэрхэ, урагшаа һанаатай Цыпилма Батуева болон тэрэнэй һанал нэгэтэй зондо баяр баясхалангаа хүргэхэ байнаб. Нютагаа үргэхэ хүбүүд, басагад олон даа, - гэжэ Гаарга нютагай сомон дарга Тарас Евреев хэлэнэ.

Бархан уула түшэлгэтэй бардамхан Баргажан голдо ёһотойл һайндэр наяраа даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев