Спорт 1 jun 2022 300

Европын абарга болоо

Майн 30-да Ереван хотодо түгэсэһэн боксоор эрэшүүлэй дунда Европын чемпионадта Буряадай тамиршан Георгий Кушиташвили түрүү һуури эзэлжэ, олон тоото спортдо дуратайшуулые, нютагаархидаа баярлуулба.

© фото: www.flickr.com сайтһаа зураг

“Бэшүүрэй буряад” гэжэ нэрлэгдэһэн Георгий Кушиташвили оройдоол 2022 оной эхиндэ Грузи гүрэнэй түлөө шаасалдадаг болоо. Европын чемпионадта ошоходонь, тэрээниие урматайгаар угтан абаа. Юуб гэхэдэ, баруун гүрэнүүдэй сурбалжалагшад энэ ушарые политикатай холбохоёо һанаа. “Олон жэлдэ Ород гүрэнэй доромжолгодо байһанаа, шуһа мяханайнгаа үндэһэн нютагта одоошье Георгий ерээ,” -гэжэ байгаад, Европын сурбалжалагшад бэшээ. Теэд тэрэ манай Буряад Уласай Бэшүүр аймагта түрэһэн, тэндэ бүхы наһаяа үнгэргэжэ ябаһан хүбүүн бшуу.

Тус харюусалгата мүрысөөндэ “Номто” гэһэн спортын клубай гэшүүн 86 килограммай шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа. Тэрэ дүрбэн уулзалгада илалта туйлаа. Итали, Серби, Румыни болон Армени гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдые диилэжэ гараад, алтан медальда хүртөө.

“Номто” гэһэн спортын клуб байгуулһан Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиев шабиингаа  илалта өөрын нюдөөр хаража, эгээн түрүүн амаршалаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: www.flickr.com сайтһаа зураг