Спорт 7 jun 2022 299

Хэдэн жэл үнгэргэгдөөгүй байһан Сурхарбаан һонирхол түрүүлхээр хүлеэгдэнэ

Июниин 25-да үдэшын 18 сагта Улаан-Үдэ хотын Түбэй стадион дээрэ арадаймнай нааданай нээлтын баяр ёһолол үнгэрхэ.

© фото: "Борцы Бурятии" бүлгэм

Харин урда үдэрынь, июниин 24-дэ Ивалгын дасанай стадион дээрэ мори урилдаан болохо. Байгша ондо зургаан бэшэ, арбан зайда морид табигдаха юм. 1200 метрһээ эхилээд, 21 километр хүрэтэр зайда урилдаан үнгэргэгдэхэ. Тиигэжэ моридой гүйлдэхые хараха дуратайшуулда томо дэлгэсэ тодхогдожо, квадрокоптероор буулгагдаһан видео-зурагууд сэхэ дамжуулагдажа байха юм ха.  

Сурхарбаанай нээлтын баяр ёһололой үедэ аймаг бүхэнэй түлөөлэгшэдэй жагсаал болохо. Үглөөнэй 9 сагһаа 15 саг болотор тус нааданай тобьёгто оруулагдаһан спортын зүйлнүүдээр тэмсээнүүд эмхидхэгдэхэ. Харин эгээл эрхимүүдые элирүүлхэ түгэсхэлэй уулзалганууд үдэшэ үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнхэй. Гадна соёлойшье арга хэмжээнүүд заншалта ёһоороо үргэн дэлисэтэйгээр ябуулагдаха.    

Ковидһоо боложо, хэдэн жэлэй туршада үнгэргэгдөөгүй байһан Сурхарбаан энэ удаа һонирхолтой байхаар хүлеэгдэнэ. Жэшээлхэдэ, буряад барилдаагаар хэн абарга болохонь гээшэб? Юуб гэхэдэ, Сурхарбаанай үнгэргэгдэхэ үеэр сүлөөтэ барилдаагаар Оросой чемпионат Тува Уласта болохо. Тиимэһээ Цыбик Максаров, Балдан Цыжипов болон бусад түрүү бүхэшүүлнай Кызыл хото зорихонь ха юм. Тэдэнэй үгыдэ хэн абаргын соло дуудуулхань бэ гэһэн асуудал гарана. Гэбэшье эмхидхэгшэдэй мэдүүлһээр, һүүлэй үедэ Буряад орондомнай бэлигтэй бэрхэ залуу барилдаашад олоороо урган гаража байнхай.     

Фото: "Борцы Бурятии" бүлгэм