Спорт 8 jun 2022 203

Ульянын амжалта

Эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат Московско можын Наро-Фоминск хотодо үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ боложо түгэсэбэ. Буряадаймнай түлөөлэгшэд ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэдэ табан медальтай гэртээ бусаба.

© фото: Оросой барилдаанай федерациин гэрэл зураг

Мүрысөөндэ 30 можо хизаарай 157 эхэнэрнүүд хибэс дээрэ гараа. Тэдэнэй тоодо Буряадай 13 хүн хабаадаа.

Эгээл һайн дүн Ульяна Тукуренова харуулаа. Тус хэмжээ ябуулгада Ульяна чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, Ородой чемпионадуудта 2-дохиёо шүүжэ гараа. 65 килограммай шэгнүүртэ Буряадай тамиршан дүрбэн уулзалгада илалта туйлаа. Һаяхана үнгэргэгдэһэн “Поддубный” гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ түрүүлһэн Амина Танделоватай финалда ана-мана барилдажа, Ульяна диилэһэн байна.

Буряадай үшөө хоёр тамиршад түгэсхэлэй  шатада гаража шадаа. Теэд Ирина Ологонова  Жаргалма Цыремпилова хоёр шүүгдэжэ, мүнгэн медальнуудта хүртөө.

Буряад Уласые түлөөлдэг чуваш угтай Вероника Чумикова  Мария Кузнецова хоёр шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ. Мүн 5-дахи һууринуудые эзэлһэн тамиршадые нэрлэхэ хэрэгтэй. Эдэ хэд бэ гэбэл, Дарима Санжиева, Юлия Бамбагаева, Наиля Абзалова, Кристина Тамразян гэгшэд болоно.

Командна тоосоондо Буряадай түлөөлэгшэд 3-дахи һуурида гараа гээд хэлэлтэй.

Удангүй эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэхэ. Июниин 24-26-ай үдэрнүүдтэ Кызыл хотодо тус мүрысөөн болохоор хараалагданхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Оросой барилдаанай федерациин гэрэл зураг