Спорт 10 jun 2022 231

Буряад барилдаашад Монголой Ехэ Нааданда хабаадахань

Буряад, Хальмаг, Тува Уласуудай ба Үбэр Монгол ороной бүхэшүүлые Нааданда уриха хүсэлтэй байһанаа Монголой түлөөлэгшэд мэдүүлнэ.

© фото: centralasia.media

Энээн тухай Монголой Үндэһэнэй бүхэ барилдаанай холбооной дарга Цэрэндашдоржийн Магалжав дуулгаба. Һаяын сагта Монгол Уласта «Үндэһэнэй Наадан тухай» хуули абтаха ёһотой.   

Монголой Үндэһэнэй бүхэ барилдаанай холбоон Хитадай Үбэр Монголдо ба Оросой Хальмаг, Тува, Буряад Уласуудта ажаһуудаг монгол үндэһэнэй 1-2 барилдаашадые мүнөө жэлэй Ехэ Нааданда хабаадуулха талаар ажал ябуулжа байна. Гадна хари гүрэндэ ажаһуудаг монгол барилдаашадые оролсуулха тухайшье хэлсээн болоно.

– Ерэхэ намар эмхидхэгдэхэ барилдаанай тэмсээнүүдтэ оролсохо 32 командын хоёр-гурбыень Үбэр Монголой, Тувагай, Буряадай, Хальмагай бүхэшүүлһээ бүридхэхөөр түсэблэнэбди, - гэжэ  Магалжав дарга хэлэнэ.

Монгол туургатанай эрын гурбан нааданһаа эхи һабагшатай үндэһэнэй баяр – Наадан - зунай дунда һарада Монголдо үнгэрдэг юм. Байгша ондо тэрэ Тулгар түрэ байгуулагдаһанай 2231 жэлэй, Ехэ Монгол Уласай 816 жэлэй, Монголой арадай хубисхалай 101 жэлэй, мүн Монголой арадшалалай хубисхалай 33 жэлэй ойн баярнуудта зорюулагдана.   

Фото: centralasia.media