Спорт 22 jun 2022 272

Алас Дурнын ринг дээрэ

Эрэшүүлэй дунда Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой чемпионат июниин 19-дэ Якутск хотодо боложо түгэсэбэ. Тус мүрысөөндэ Буряад Уласай тамиршад табан медальда хүртэжэ шадаа.

© фото: Пётр Павловай гэрэл зураг

Федеральна тойрогуудай мүрысөөнүүдтэ заншалта ёһоороо Оросой чемпионадта шэлэн абалга болодог гээшэ. Энэшье удаа Якутскын ринг дээрэ шэгнүүр бүхэндэ түрүүлжэ гараһан тамиршад иимэ эрхэдэ хүртөө. Россиин  чемпионат  сентябрь һарын һүүл багаар Шэтэ хотодо үнгэргэгдэхөөр хараалагданхай.

Шанга тулалдаануудай дүнгөөр Буряадай тамиршад нэгэ алтан, хоёр мүнгэн, гурбан хүрэл медальнуудта хүртөө гээд хэлэлтэй. 54 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Альберт Гатаулин Баир Батлаевтай түгэсхэлэй шатада уулзаа. 3-дахи раундын эхиндэ уулзалга зогсоогдожо, Альберт чемпион болоо гэжэ элирээ. Үшөө нэгэ мүнгэн медаль 92 килограммай шэгнүүртэ хабаадаһан Николай Комаров абаа. Шангай 3-дахи һууринуудые Дугар Айсуев  Антон Хорхонов хоёр эзэлээ.

Буряад Уласай суглуулагдамал командын боксоор гүрэнэй һоригшо Доржо Шаргакшанов Саха-Яхад Уласай “Дьулурбан” сониной сурбалжалагшатай дүнгүүд тухай хөөрэлдэһэн байна.

- Энэ мүрысөөндэ оройдоол 8 хүбүүдые асараабди. Тэдэнэй олониинь залуушуул болоно. Тэмсээнэй үедэ хэр бэеэ харуулхаб гэжэ шалгаабди. Баир Батлаев түрүү боксёрнуудай нэгэн болоно. Һаяхана Баир сэрэгэй албанда татагдаа. Үнинэй һорилго хээгүй, шэгнүүрээрээ хүндэ болоо. Энэ ушарһаа боложо, тэрэ 54 килограммда оролсоо. Энэ шэгнүүртэ Альберт Гатаулин эзэн юм. Финалда эдэ хоёрнай шаасалдаһан байна. Хоёр раундын үедэ хүбүүдые  хаража үзөөд, уулзалга болюулаабди. Үни удаан ринг дээрэ гараагүй тамиршаднай бэеэ туршаа, - гэжэ Доржо Шаргакшанов хөөрэһэн байна.

67 килограммай шэгнүүртэ Үбэр Байгалай хизаарай Александр Мыдыгмаев түрүүлжэ гараа. Приморско хизаарай, Магаданай можын хоёр-хоёр тамиршад чемпионууд болоо. Хабаровскын хизаарай нэгэ боксёр шалгараа. Рингын эзэд, Саха-Яхадай 6 тамиршад 1-дэхи һууринуудые эзэлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Пётр Павловай гэрэл зураг