Спорт 22 jun 2022 508

Үхибүүд наадана

Эдиршүүлэй дунда дүрбэн наһанай бүлэгтэ Буряад Уласай чемпионат июниин 16-20-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ. Уржадэр түрүү һуури эзэлэгшэдэй нэрэнүүд элирүүлэгдээ.

© фото: Борис Балданов

Сагаан-хара хюлгын саана наадахаяа 118 хүн һуугаа гээд хэлэлтэй. Эгээл олон хабаадагшадые 11 наһа хүрөөдүй тамиршадай мүрысөөн суглуулаа. Эндэ 9 наһатай Артём Солдатов болон 8 наһатай Сэлмэг Тучинова гэгшэд түрүүлжэ гараһан байна.

13 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда Татьяна Имыхелова 1-дэхи һуурида гараа. Энэ наһанай хүбүүдэй дунда шанга тэмсээн болоо. Егор Каптеров  Алдар Минжуров хоёр тон адли 7,5 очкотой мүрысөөгөө түгэсхөө. Эндэ Егор чемпион болоо гэжэ элирээ.

15 наһа хүрөөдүй хүбүүдэй дунда баһа шанга тэмсээн болоо. Алдар Тыхеев  Роман Грехов хоёр бэе бэетэеэ ана-мана тэмсээ, оройдоол хахад очко алдаа. Бусад наадануудые тэдэ шүүжэ гараа. Энэ ушарта нэмэлтэ коэффициент тоологдожо, Алдарта чемпионой нэрэ зэргэ олгогдоо.

Бусад бүлэгүүдтэ Буряадтаа мэдээжэ болоһон наадагшад бусадһаа үлүү байһанаа гэршэлээ. Эдэ хэд бэ гэбэл, Алдар Бабаринов, Арьяна Жаргалова, Номина Дармаева болон Сойжина Комиссарова болоно.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов