Спорт 20 jul 2022 540

​«Алтаргана» эхилхэнь

Бүгэдэ Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» наадан эхилхэнь. Мүнөө аглаг һайхан Ага тосхондо бэлэдхэл хэгдэжэ, дүүрэхэ тээшээ болобо.

Июлиин 22-һоо 24 болотор 14-дэхиеэ үнгэрхэ «Алтаргана» наада угтан абаха гол талмай бэлдэгдээ, нээлгын баярта бэлэдхэл хэгдэжэ байна.

Нээлгын баярта жагсаалай эгээн үзүүртэ «Алтаргана» фестивалиин туг үргэгдөөд гараха. Стадионой дунда буряад арадаймнай эгээн ехэ табан угай һүлдэнүүд тодхоотой байха: «Хун шубуун», «Эреэн гутаар эсэгэ», «Буха ноён баабай», «Бүртэ шоно», «Гуа марал».

Июлиин 22-то хабаадагшад Ага тосхон морилон бууха, байрлаха газарнуу­даар тараагдаха. 23-һаа фестивалиин харалганууд эхилжэ, үдэшын 17 сагта нэ­элгын баяр үнгэрхэ ёһотой. Программа соо 15 уран һайханай харалганууд, 6 та­мирай урилдаанууд хараалагданхай. Буряад Уласай делегаци ехэ эдэбхитэйгээр, харюусалгатайгаар энэ фестивальда бэлдэнхэй. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, Алтарганын үедэ буряад угсаатанай мэдээжэ бэлигтэй хүбүүдэй – Даши Намдаков Жигжид Ба­ясхаланов хоёрой уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ