Спорт 20 jul 2022 885

Түрүү оюутадай дунда

Июлиин 16-19-эй үдэрнүүдтэ Грозный хотодо бүхэроссиин Универсиадын дэргэдэ барилдаанай мүрысөөн үнгэрбэ. Буряадай тамиршад эндэ гурбан медальда хүртөө.

Оюутадай дунда зунай Универсиада спортын 14 зүйлөөр эмхидхэгдэнэ гээд хэлэлтэй. Хэдэн үдэрэй саана Буряадай боксёр Кристина Ткачева чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө гээд дуулгаа һэмди. Харин мүнөө амжалтануудые барилдаашад туйлаба.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта Түмэн Бодиев шалгараа. 74 килограммай шэгнүүртэ эгээл олон тамиршад финальна шатада хабаадаһан байна. Буряадай барилдаашан Дагестанай, Санкт-Петербургын болон Москвагай тамиршадые диилэжэ, алтан медаль абахын түлөө тэмсээ. Хибэсэй эзэн, Грозный хотын Хамзат Эльдаров гэгшэдэ шүүгдэжэ, Түмэн Бодиев шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Эхэнэрнүүдэй дунда Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин хоёр оюутан шангай һууринуудта гараа. 57 килограммай шэгнүүртэ Кристина Кондратьева хүрэл медаляар шагнагдаа.

59 килограммай шэгнүүртэ Мүнсэл Цыденова үсэгэлдэр орой финальна уулзалгада Кемерово хотын Анастасия Сидельниковатай уулзаһан байна. Уржадэр Мүнсэл гурбан тамиршаниие илажа шадаа.

Барилдаанай мүрысөөндэ бүхы дээрээ 49 дээдэ һургуулинуудай 240 түлөөлэгшэ хабаадаа.