Спорт 1 aug 2022 245

«Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээндэ эрхимлэгшэдтэ 1 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн шангууд барюулагдаха

16-дахи удаа эмхидхэгдэжэ байһан энэ тэмсээн байгша ондо Агын Буряадай тойрогой 85 жэлэй ойдо зорюулагдана.  

Тахилгата Алхана уулын хормойдо августын 7-до буряад барилдаагаар Үбэр Байгалай хизаарай нээмэл чемпионат – «Алханын Ехэ шан» үнгэргэгдэхэнь. 

Буряад бүхэ барилдаанай энэ һайндэртэ Үбэр Байгалай хизаарһаа гадна, Оросой бусад можо нютагуудай, хари гүрэнүүдэйшье суута тамиршад, олон тоото айлшад суглардаг заншалтай.     

- 2022 оной февраль соо буряад барилдаанда зорюулагдаһан эрдэмэй хуралдаан болоо һэн. Тэрээнэй үедэ Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай ба Эрхүү можын Спортын яаманууд буряад барилдаагаар тэмсээнүүдые эмхидхэжэ байха тухай хэлсээ баталһан юм. Гадна буряад барилдаае спортын үндэһэн зүйлнүүдэй бүхэроссиин тобьёгто бүридхэхэ тухай дурадхал ороһон байна. Тиигэжэ буряад барилдаанай ниитэ дүримүүдые тогтоохо талаар үшөө нэгэ алхам хэгдэбэ гээшэ, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев тэмдэглэнэ.      

«Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээе 2005 ондо Агын Буряадай автономито тойрогой Захиргаанай Толгойлогшо Баир Жамсуев үүсхэн үнгэргэжэ эхилһэн юм. Тиихэдэ эрдэмэй хуралдаан боложо, буряад барилдаанай ниитэ дүримүүд тодорхойлогдоо һэн.  

Байгша ондо «Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээнэй дүнгөөр хамта дээрээ 1 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн эрхим барилдаашадай дунда хубаагдаха. Абарга бүхэдэ 200 мянган түхэриг барюулагдаха, хоёрдохи һуурида гараһан тамиршан 100 мянган түхэригтэ хүртэхэ. Харин залуушуулай дунда эрхимлэһэн барилдаашанда 30 мянган түхэригэй шан хараалагданхай.

Барилдаашан бүхэн буряад малгай, шуудаг, гутал үмдөөд хибэс дээрэ гарахаһаа гадна, өөрын заһуултай байха зэргэтэй.