Спорт 2 aug 2022 234

Буряадай омогорхол

Алдар суута абарга Борис Будаевта «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олгогдоо.

Улаан-Үдын ФСК-да июлиин 28-30-ай үдэрнүүдтэ СССР-эй спортын габьяата мастер, Бүхэдэлхэйн, Европын, Азиин, СССР-эй болон Россиин чемпион Борис Будаевай шанда хүртэхын түлөө сүлөөтэ барилдаагаар 23 наһа хүсөөдүй эдир барилдаашадай дунда ээлжээтэ XXX уласхоорондын урилдаан үнгэрөө. Эгээл энэ турнир нээлгын үедэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бүхы хабаадагшадта мэндэеэ мэдүүлээд, алдар суута тамиршанда үндэр нэрэ зэргэ олгуулаа.

«Хүндэтэ нютагаархид, айлшад, Борис Дугдановичые хүндэлэн ерэһэн та бүгэдэндэ амар мэндые хүргэнэб! Бүмбэрсэг дэлхэйн булан бүхэнһөө шанга тамиршадай, олимпиин чемпионуудай Буряадта буужа байһаниинь бидэндэ тон шухала. Иимэ үндэр айлшадай дүхэригтэ нютагаархидтаа хандаха хүсэлтэйб. Хүндэтэ нютагаархид, Борис Дугданович – Азиин абарга, Европын абарга, Россиин дүрбэ удаа чемпион, Бүхэдэлхэйн абарга. Мүнөөшье залуу халааниие залан дахуулжа, эхэ орондоо дуратайгаар, спортдо шуналтайгаар үндын ургахадань нүлөөлнэ, тиигэхын тулада ехэ ажал ябуулна. Борис Дугдановичта «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн нэрэ зэргэ олгуулха тухай хэдэн хандалга Буряадай олониитэһээ ерээ. Тиимэһээ суута абаргадаа үндэр нэрэ соло олгуулхамнай!» – гэжэ Буряадай Толгойлогшо мэдүүлээд, Борис Будаевай һаяхана 65 наһанайнгаа ойн баярые угтаһан тухай тэмдэглээ.  

Олоной альга ташалган доро Борис Будаев үнэмшэлгэеэ болон үбсүүндээ зүүхэ тэмдэг абаад, хүндэтэ эрхэтэн байха гээшэ ехэ хүндэтэй гэжэ дуулгаа: «Манай тамиршад улам дээшээ зорижо, үндэр туйлалтануудые асархынь тулада бүри ехээр хүдэлхэ хүсэлтэйб. Тиигэжэ шадахабди. Юундэб гэхэдэ, Буряадай Толгойлогшо, Засагай газар бидэниие дэмжэнэ».

Сүлөөтэ барилдаагаар уласхоорондын урилдаанай хүндэтэ айлшадай тоодо Олимпиин чемпион, Бүхэдэлхэйн хоёр удаа чемпион, Европын зургаа удаа чемпион, Россиин спортын габьяата мастер, Россиин габьяата тренер Давид Мусульбес, Олимпиин хоёр удаа чемпион, Бүхэдэлхэйн хоёр удаа чемпион, Европын дүрбэ удаа чемпион Татьяна Логунова, Европын чемпион, Бүхэдэлхэйн гурба удаа чемпион, Олимпиин чемпион Павел Пинигин байгаа. Олимпиин хорооной болон Олимпиин ниитэ эмхиин зүгһөө Давид Мусульбес Борис Будаевые амаршалаад, суута абаргада зорюулһан турнир үргэлжэ эмхидхэжэ, Бүхэроссиин спорт хүгжөөлгэдэ хубитаяа оруулжа байһанай түлөө Буряадай Толгойлогшодо баяраа мэдүүлээд, иигэжэ онсо тэмдэглээ:  «Мүнөө Улаан-Үдэ хото спортын ехэ түб боложо байна. Олимпиин урдахи 2021 ондо үндэһэн чемпионадуудай, барилдаанай, боксын болон бусад зүйлнүүдээр ехэ-ехэ урилдаануудые угтан абаа».

Беларусиһаа, Красноярскһаа, Тываһаа болон Яхадһаа аяар 137 барилдаашад энэ турнирта хаба шадалаа туршаа. Буряадые 55 тамиршад түлөөлэн барилдаа.