Спорт 2 aug 2022 380

«Ази түбиин хүүгэд»

Иимэ нэрэтэй уласхоорондын спортын асари томо нааданууд эдэ үдэрнүүдтэ Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байна. Буряадай 28 эдир тамиршад Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, наадануудта хабаадана.

“Ази түбиин хүүгэд” гэһэн нааданууд анха түрүүшынхиеэ Саха-Яхад Уласта үнгэргэгдөө бэлэй. Түрүүшын зургаан хэмжээ ябуулгануудые Якутск хото угтан абаһан байна. Дүрбэн жэлдэ нэгэ удаа болодог наадануудые мүнөө жэлдэ Владивосток хото угтан абана. 13 гүрэнэй 1355 тамиршад 19 спортын зүйлөөр мүрысэнэ.

Тус хэмжээн августын 7-до түгэсэхэ юм. Түрүүшын үдэрнүүдтэ Буряадай тамиршад нэгэ алтан, нэгэ мүнгэн, зургаан хүрэл медальнуудые абаад байна.

Шэрээгэй теннис

Буряадай наадагшад гурба дахин түрүүшүүлэй дунда оролсоһон байна. Тэдэ хүрэл медальнуудта хүртөө.

Хубиин тоосоондо Виктория Сулаева һайн наада харуулжа, дүрбэ дахин илалта туйлаа. Хахад финалай уулзалгада тэрэ Москва хотын Анастасия Мельник гэгшэдэ диилдэжэ, 3-дахи һуури эзэлээ.

Батор Раднаев, Илья Дурхисанов хоюулаа нэгэ талада наадажа, мүнгэн шангай 3-дахи һуурида гараа. Басагадай дунда мүрысөөндэ Анита Доржиева Виктория Сулаева хоёр мүн лэ хүрэл медаляар шагнагдаа.

Хүнгэн атлетикэ

Хурамхаанай аймагай Михаил Зверьков энэ мүрысөөндэ 400 метр зайда урилдаанда түрүүлжэ гараһан байна. Залуу һоригшо Евгений Дашиевай шаби августын 1-дэ шангай 2-дохи һуури эзэлээ. 200 метр зайда тэрэ ганса Узбекистанай түлөөлэгшын “нюрга хараа”.

Михаил Зверьков Е.Дашиев һоригшотоёо

Барилдаан

Барилдаашад долоон шэгнүүртэ хубааран, түрүү һуури эзэлэгшэдые элирүүлнэ. Августын 1-дэ хибэс дээрэ басагад гараа. Эндэ Буряадаймнай зургаан тамиршад Алас Дурна зүгэй командын бүридэлдэ оруулагдаа. Владивостогой хибэс дээрэ оройдоол хоёрынь шангай һуури эзэлжэ шадаа.

Анастасия Каркина Светлана Низовцева хоёр хүрэл медальнуудта хүртөө. Агаһаа уг гарбалтай Арьяна Лхамаева мүн лэ 3-дахи һуурида гараа. Командна тоосоондо Алас Дурна зүгэй суглуулагдамал команда 2-дохи һуури эзэлээ.

Тамаралга

Улаан-Үдэ хотодо уласай тамаралгын түб нээгдэһээр оройдоол хэдэн жэл боложо байнхай. Шабинарынь бүхэроссиин хэмжээндэ яһала һайн дүнгүүдые харуулдаг болоо. Энэшье удаа амжалта туйлагдаа. Михаил Пушников Алас Дурна зүгэй командна эстафетэдэ хабаадажа, хүрэл медаляар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай гэрэл зурагууд