Спорт 8 aug 2022 417

Балдан Цыжипов «Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээнэй абарга бүхэ болобо

Түгэсхэлэй уулзалгада тэрэ «Алханын Ехэ шанда» 11 удаа хүртэһэн Цыбик Максаровай нюрга шоройдуулжа шадаа.

© фото: aginskoe.ru

Агын Буряадай тойрогой, Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай түрүү барилдаашад августын 7-ой үдэр тахилгата Алхана уулын хормойдо сугларжа, буряад барилдаагаар Үбэр Байгалай хизаарай XVI нээмэл чемпионадта – «Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээндэ хабаадаа. Байгша ондо тэрэ Агын Буряадай тойрогой 85 жэлэй ойдо зорюулагдаа. Хамта дээрээ 157 бүхэ барилдаашад (залуушуул ба наһаяа хүсэһэн бүһэтэйшүүл) 10 шэгнүүртэ эрхимүүдээ элирүүлээ.

Шагнал барюулгын баяр ёһололой үедэ Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев «Үндэһэн зүйлнүүдээр Үбэр Байгалай хизаарай спортын мастер» гэһэн үнэмшэлгэ ба тэмдэгүүдые Цыбик Максаровта, Балдан Цыжиповтэ, Булат Батоевто, Тамир Гармаевта, Намжил Цыденжаповта ба Зоригто Цырендондоповто барюулаа. Энэ нэрэ зэргэнүүд «Алтаргана-2020» нааданай хэмжээндэ болоһон барилдаанай тэмсээнэй дүнгөөр олгогдобо гээшэ.               

«Алханын Ехэ шан» гэһэн тэмсээндэ эрхимлэһэн барилдаашад 1 сая гаран түхэригэй шангуудые дундаа хубаагаа, харин абарга болоһон барилдаашан Балдан Цыжипов тусхай кубогта ба 200 мянган түхэригэй мүнгэн шанда хүртөө. Һаяхана тэрэ «Алтаргана» нааданда илалта туйлаа һэн гэжэ һануулая.  

Фото: aginskoe.ru