Спорт 28 sep 2022 323

Ахамадууд ба залуушуул

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Буряадаймнай хэдэн үеын  барилдаашад мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадаһан байна. Залуушуул Кемерово хотын хибэс дээрэ гараа. Мүн наһатайшуул бэлиг шадабарияа Дагестанда харуулба.

© фото: Барилдаанай федерациин зураг

Дүршэлөө гэршэлээ

Ветерануудай дунда Ородой чемпионат Дагестанай Каспийск хотодо үнгэргэгдэбэ. 33 можо хизаарай 163 барилдаашан наһанай 7 бүлэгтэ хубааран, түрүү һуури эзэлэгшэдые элирүүлһэн байна. Таджикистан, Беларусь, Донецкэ можын түлөөлэгшэд мүрысэхэеэ уригдаа. Тэндэ хабаадаһан Буряадай 7 барилдаашан булта медальда хүртэбэ гээшэ.

45-49 наһатай тамиршадай дунда мэдээжэ Батор Цыренов 100 килограммай шэгнүүртэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Бато-Цырен Цырендашиев 55-59 наһатай тамиршадай дунда 62 килограммай шэгнүүртэ түрүүлһэн байна.

Булат Дашанимаев, Баяр Очиров гэгшэд өөр өөрын наһанай бүлэгүүдтэ мүнгэн медальнуудаар шагнагдаа. Ариг Жапов, Вайс Абидуев болон Евгений Дайндапов гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ.

Командна тоосоондо Буряадай суглуулагдамал команда үсөөн хабаадагшадтай байбашье, эрхим 5 командын тоодо оролсожо шадаһаниинь баярламаар. Дагестанай барилдаашад 16 алтан медаль абаа. Чечен, Саха (Яхад) Уласуудай түлөөлэгшэд гурба-гурбан түрүү һууринуудые эзэлээ. Буряадай болон Новосибирскын тамиршад хоёр-хоёр алтан медальнуудтай гэртээ бусахань.

 

Шангай һуури эзэлээ

Уржадэр, сентябриин 26-да, Кемерово хотодо “Шахтёрская слава-2022” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн түгэсэбэ. Буряадай суглуулагдамал команда шангай 3-дахи һуурида гаража шадаа.

Тус мүрысөөн 10-дахияа эмхидхэгдэнэ. Хэды тиигэбэшье гуримынь хэдэн дахин хубилгагдаа. Түрүүшын мүрысөөнүүдтэ холо ойрын мэдээжэ тамиршад хабаададаг байгаа. Коронавирус үбшэнэй һүжэрхэдэ, ганса Кемеровскэ можын клубуудай дунда эмхидхэгдээ. Хоёрдохи жэлээ регионуудай командануудай дунда тэмсээн эмхидхэгдэнэ. Эндэ 21 наһа хүрөөдүй тамиршад барилдана гээд хэлэлтэй.

2021 ондо Буряадай суглуулагдамал команда түрүүлжэ, олон мэргэжэлтэдые гайхуулаа һэн. Мүнөө жэл тэдэ чемпионой нэрэ гэршэлжэ шадабагүй. Буряадай барилдаашад Красноярска хизаарай болон Беларусь Уласай командануудые шүүжэ гараа. Армени гүрэнэй командада диилдэжэ, 3-дахи һууриин түлөө барилдаха арга боломжодо хүртөө. Энэ шатада Тыва Уласай барилдаашадтай уулзаа. Буряадай 7 тамиршан өөһэдынгөө уулзалгануудта илалтануудые туйлаа. Гурбаниинь шүүгдээ. Иигэжэ Буряадай команда хүрэл медаль абажа шадаа. Һүүлэй һүүлдэ Армениин барилдаашад түрүү һуурида гараа.

Баяр Баяндуев, Дамдин Цыренжапов, Руслан Толстиков, Тамир Ешинимаев, Тумэн Бодиев, Аюр Жигжитов, Максим Судаков, Аюр Нимаев, Илья Жибалов болон Чингис Бальжимаев гэгшэд Буряад Уласаа Кемеровэдэ түлөөлөө.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Барилдаанай федерациин зураг