Спорт 5 oct 2022 450

Тобшо һонинууд

Бокс

Шэтэ. Эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат Үбэр Байгалай хизаарай ниислэл Шэтэ хотодо эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэжэ байнхай. 64 можо хизаарай 337 хүн ринг дээрэ гараа.

Тус мүрысөөндэ Буряад Уласые дүрбэн тамиршан түлөөлнэ. Баир Батлаев, Радна Цыбиков болон Сандан Санданов гэгшэд хоёр-хоёр уулзалга үнгэргөө. Тэдэнэй хоёрынь дүрбэлжэн финалай шатада гаража шадаа. Мүн Альберт Гатаулин түрүүшын уулзалгада шүүгдэжэ, гэртээ бусаха баатай болоо.

Шангай һуури эзэлэгшэд октябриин 6-7-ой үдэрнүүдтэ элирхэ. Финальна уулзалганууд октябриин 8-да үнгэргэгдэхэ.

 

Москва. Олимпиин нааданда хоёр дахин абарга болоһон Советскэ Союзай суута тамиршан Борис Лагутин сентябриин эхиндэ наһа бараба. Нэрэ солотой боксёрой нэрэмжэтэ мүрысөөн эдэ үдэрнүүдтэ түгэсөө. 15-16 наһатай эдиршүүл заншалта ёһоороо тэндэ хабаадаа.

Буряадай Түнхэнэй аймагһаа уг гарбалтай Амгалан Ангаров өөрын шэгнүүртэ чемпион боложо тодороо. Мүнөө үедэ Москвада һурадаг Амгалан гурбан уулзалга шүүжэ гараад, алтан медальда хүртэбэ.

 

Шатар

Сочи. “Хара далайн Гран-при” гэһэн уласхоорондын шатарай мүрысөөн 10 шатаһаа бүридэнэ. Һаяхана Сочи хотодо 9-дэхи шата үнгэргэгдөө. Эндэ Буряадай гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов хоёр дахин шангай һуури эзэлбэ.

Түргэн шатараар мүрысөөндэ Жамсаран 1-дэхи һуурида гаража шадаа. Блиц-нааданай тулалдаануудта Буряадай шатаршан хүрэл медаляар шагнагдаа.

 

Барилдаан

Кызыл. Ород гүрэнэй хамгаалгын сайдай шангуудта хүртэхын түлөө  сэрэгшэдэй дунда мүрысөөндэ Буряадай барилдаашад хабаадаа.

8 командын дунда Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой суглуулагдамал команда шангай 3-дахи һуурида гараа. Базар Батоболотов, Булат Батоев болон Евгений Жербаев гэгшэд тус командын түлөө хибэс дээрэ гараа. Эдэ бүхы уулзалгануудта амжалтануудые туйлаа гээд хэлэлтэй.

ЦСКА-гай команда хамгаалгын сайдай гол шан абаһан байна.

 

Дзюдо

Красноярск. Габьяата һоригшо Владимир Назаровай дурасхаалай бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай хоёр тамиршад шалгараа.

21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Даниил Отто шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Екатерина Стукова  Айлана Цыренжапова хоёр хүрэл медальнуудта хүртөө.

 

Улаан-Баатар. 18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда уласхоорондын мүрысөөн эмхидхэгдээ. Эндэ Буряадай тамиршан Константин Зубарев 66 килограммай шэгнүүртэ 2-дохи һуурида гаража шадаа.

 

Шэрээгэй теннис

Бердск (Новосибирскэ можо). 25 можо хизаарай түлөөлэгшэдые суглуулһан бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршад шангай һууринуудые эзэлбэ. Дарису Гармаева 13 наһа хүрөөдүй басагадай дунда хүрэл медальтай гэртээ бусаба. 15 наһатай Анита Доржиева 20 наһа хүрөөдүй тамиршадай бүлэгтэ 3-дахи һуурида гараа.

 

Футбол

Красноярск. Сибирь болон Алас Дурна зүгэй командануудай дунда финальна мүрысөөн 2008 оной хүбүүдые суглуулаа. Буряадай суглуулагдамал команда нэгэшье диилдээгүй, тиигэбэшье  2-дохи һуурида гараа. Тэдэ гурбан илалта туйлаа, хоёр дахин тэнсээ.

 

Эрхүү. Мэдээжэ һоригшо Олег Романцевай шанда хүртэхын түлөө мүрысөөнэй шэлэн абалгын шата үнгэргэгдэбэ. 2011 оной үхибүүдэй дунда мүрысөөндэ Буряадай эдиршүүл шангай 2-дохи һуури эзэлжэ, финальна шатада гаража шадаа. Гол нааданууд декабриин эхиндэ Москва хотодо үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

 

Улаан-Үдэ. Эдиршүүлэй футбольно лигын Зүүн зүгэй бүлэгтэ ээлжээтэ халаан түгэсэхэнь. Октябриин 2-то Буряадай 2007 оной наадагшад  Комсомольск-на-Амуре хотын футболистнуудые 3:1 гэһэн тоотойгоор илаба. Мүн 2006 оной хүбүүд энэл хотын айлшадта 1:2 гэһэн тоотойгоор шүүгдээ. Мүнөө үедэ Буряадай команданууд 6-дахи һуури эзэлнэ.

 

Улаан-Үдэ. Ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ һайн дуратанай командануудай дунда мүрысөөн түгэсэхэнь. Барнаул хотын “Полимер”, Рубцовск хотын “Торпедо” команданууд Буряадай ниислэлдэ октябриин 7-до, 9-дэ наадануудые үнгэргэхэ. Эдэ хоёр наадануудые шүүбэл, Буряадай команда 7-дохи һуурида гаража шадаха.

Эрхүү хотын “Иркутск” команда түрүүлжэ гараа. Междуреченскын  “Распадская” мүнгэн медаляар шагнагдаха. Барнаул хотын “Темп” команда шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ