Спорт 9 nov 2022 446

«Буряадай олимпиин годлинууд»

Иимэ нэрэтэй түсэл гүрэнэй грантда хүртэһэн байна. Буряадай Һур харбалгын федераци аймагуудаар ябажа, түсэлөө бэелүүлжэ эхилбэ.

© фото: БФСЛ-гэй зураг

“Буряадай олимпиин годлинууд” Түнхэнэй, Сэлэнгын, Захааминай, Хориин, Хэжэнгын, Баргажанай аймагуудта хүрөө.

- Аймагуудаар бидэ дэмы ябанагүйбди. Ямар номо һуршаар харбанаб,  хэды годлинуудтайб, хэды щит хэрэглэгдэнэб гэжэ шэнжэлнэбди. Мэдээжэ һоригшод, тамиршад ябалсажа, хүдөө нютагуудта эдиршүүлтэй һорилго хэжэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдана, - гэжэ түсэл зохёогшо, ахамад һоригшо Сэсэг Доржиева мэдүүлнэ.

Сэлэнгын аймагай Ташар һууринһаа олон тоото мэдээжэ харбагшад ургажа гараһан гэжэ һаяын дугаарта дуулгаа һэмди. Һоригшод  Баир Цыбекдоржиев  Эржена Очирова хоёр нютагаа ерэлсэжэ, эдиршүүлтэй уулзалга үнгэргөө. Ташар нютагта интернат-һургуули байгуулжа, һур харбагшадые бэлдэхэ түб нээхэ тухай асуудал бодхоогдоо.

Зэдын аймагай Алцаг һууринда оройдоол 42 һурагша тоологдоно. Тэдэнэй  булта номо һуршаар харбажа шададаг байһаниинь хүндэтэ айлшадые гайхуулаа. Физкультурын гурбадахи хэшээлые һур харбалга болгоо һаа, тааруу гэжэ хэлсэгдээ. Теэд материальна баазань муу.

Суута һоригшо Шагдар Александрович Хазагаев Захааминай түрэл Үлэгшэндөө олон жэлэй туршада һорилго хэбэшье, хэдэн бэрхэшээлдэ дайрагдажа байһанаа мэдүүлээ. Секцидэ һая ерэһэн үхибүүдтэ номо һуршанууд дуталдана гэжэ тэрэ хэлэнэ.

Захааминай аймагай Мэлэ һуурин һүүлэй жэлнүүдтэ һур харбалгын түб боложо байһыень тэмдэглэмээр. Абида Раднаев, Сергей Цыренов, Энхэ Хандуев гэгшэд тэндэһээ урган гаража, мүнөө үедэ Ородой залуушуулай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагданхай. Тэдэнэй амжалта дабтаха дуратайшуул үсөөн бэшэ. Эндэ щит хэрэгтэй, өөрын гараар бүтээһэниинь хуушараа.

Буряадта һур харбалгын эхи табиһан мэдээжэ Даша Раднаевич Эрдыниев Баргажанһаа уг гарбалтай юм. “Буряадай олимпиин годлинуудые” үндэр хэмжээндэ тэндэ угтаа гэжэ мэдээжэ һоригшо Софья Гомбоевна Халудорова хэлэнэ.

- Баргажанай аймагай спортын түлөө харюусадаг мэргэжэлтэд, спортын һургуулиин захирал хүдэлмэрилэгшэдтэеэ маанадые угтан абаа. Харбалгын багша Надежда Бальжинимаевна Будаевагай бэлэдхэлтэйнь танилсаабди. Бидэ Константин Дашеевич Эрдыниевтэй болон Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэһэн Инна Степановатай хамта дүй дүршэлөөрөө 20 гаран үхибүүдтэй хубаалдаабди. Һур харбалгын секцидэ олон шэнэ юумэн хэрэгтэй байна гэжэ хараабди. Номо һуршын элдэб бага зэргын хэрэгсэлнүүд ганса түрэлхидэй хүсөөр худалдан абтагдана. Харбаха оройдоол хоёр щит табигданхай байна. Константин Дашеевич номо һуршануудай шагаалгын шурам заһажа үгөө, - гэжэ Софья Гомбоевна Халудорова хөөрэнэ.

Саашадаа “олимпиин годлинууд” бусад аймагуудаар ниидэхээр хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БФСЛ-гэй зураг