Спорт 16 nov 2022 803

Эдиршүүл шалгараа

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөндэ Буряадай шатаршад 31 медальтай гэртээ бусахань.

Владивосток хотодо Алас Дурна зүгэй бүхы можо хизаарнуудай 413 шатаршан суглараа. Тэдэ наһанай зургаан бүлэгтэ хубааран, дүрбэн мүрысөөндэ хабаадаба. Классическа шатар, түргэн шатар, блиц-наадан, шатарай композици бодолго – иимэ дүрбэн шэглэлээр нааданууд эмхидхэгдээ.

Буряадай тамиршадай дунда эгээл олон медальнуудые Сойжина Комиссарова, Сэлмэг Тучинова ба Татьяна Имыхелова гэгшэд абажа шадаа. Хүн бүхэниинь хоёр алтан, нэгэ мүнгэн медальда хүртөө. Эндэ Сойжиные нэрлэхэ хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, классическа нааданда тэрэ 9 очко абажа шадаа. Тэрэ 17 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда шалгараа. Бүхы хабаадагшадай дунда иимэ дүн Буряадай Дарима Саргаева мүн лэ харуулаа. 19 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда наадаһан 16 наһатай Дарима бүхы 8 уулзалгада илалта туйлаа.

Арьяна Жаргалова, Артём Солдатов, Роман Грехов, Алдар Тыхеев, Мария Хамнуева, Алдар Минжуров болон Баир Имыхелов гэгшэд Буряадай тамиршадай дунда чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ