Спорт 16 nov 2022 291

Түрүү һууринуудаа бусаана

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн заншалта ёһоороо Екатеринбург хотодо эмхидхэгдэнэ. Тэндэ Буряадай тамиршад олон жэлэй хугасаада амжалта туйлана.
Энэшье удаа тэдэ 13 медаль абажа шадаа.

© фото: Буряадай спортын яаманай гэрэл зураг

Буряадай тхэквондодо мэдээжэ нэрэ солотой тамиршад наһатай боложо, тамираа орхёо. Теэд тэдэниие һэлгэхэ залуу тамиршад үшөө хүрэжэ ерээгүй байна бшуу.

- Олон жэлэй туршада бидэ иимэ бэрхэшээлтэй дайралдаад байгаабди. Мүнөө жэл залуушуулнай одоошье һайн дүнгүүдые харуулжа эхилбэ. Энээниие үнгэрһэн мүрысөөнүүд гэршэлнэ, - гэжэ тамиршан, һоригшо Ангелина Пищалкина хэлэнэ.

«Хуушан» тамиршадай дундаһаа ганса Александр Бодров Буряад Уласаа түлөөлнэ. Тус мүрысөөндэ тэрэ мүнгэн болон хүрэл медальда хүртөө. 8 дахин Ородой чемпион, дэлхэйн абарга болоһон хүн заал һаа диилэхэ байгаа гэжэ мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. Александр мүнөө үедэ ганса тамиршан бэшэ, тэрэ һоригшоор, Буряадай ГТО тушаалгын талмайн даргаар хүдэлнэ.

Ангелина Пищалкина һоригшоор хүдэлбэшье, доянг дээрэ гаража, илалтануудые туйлаа. Тэрэ 52 килограммай шэгнүүртэ Кубогта хүртөө. Даниил Заборских болон Надежда Балдунникова гэгшэд хүрэл медаль абаа.

Хажуугаарнь эмхидхэгдэһэн Ураалай Кубогай мүрысөөндэ Дарья Шелопугина, Ксения Хамаганова, Валерия Милюшина, Вероника Чертенкова, Номина Хандажапова ба Арина Мальцева гэгшэд командна спарринг тулалдаануудта түрүүлжэ гараа. Гэхэтэй хамта Дарья хубиин тоосоондо 1-дэхи һуури эзэлээ.

- Эгээл эдэмнай Буряадаймнай тхэквондогой ерээдүйн найдал болоно, - гэжэ Ангелина Пищалкина нэмэнэ.

2023 оной февралиин эхиндэ Буряад Уласта Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой чемпионат Улаан-Үдэдэ болохоор хараалагдана. Буряадай тхэквондогой шэнэ одод тэндэ ялархал бэзэ гээд найдая.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай гэрэл зураг