Спорт 7 dec 2022 581

Гроссмейстерэй амжалта

Түргэн шатараар Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада Жамсаран Цыдыпов шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

 “Рапид Гран-при России” гэһэн нэрэтэй мүрысөөн 10 гаран шатаһаа бүридөө. Эгээл олон ша­тада шалгарһан тамиршад фи­налда хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн байна. Финальна шатада оройдоол 14 хүн Ородой Кубогай түлөө тэмсээ. Тэдэнэй тоодо Буряадһаа аяар гурбан түлөөлэгшэ наадаа гэжэ Буряадай Шатарай феде­рациин дарга, Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Инна Ивахинова баяртай байһанаа мэдүүлнэ. Эдэ хэд бэ гэбэл, улас­хоорондын гроссмейстернүүд Антон Шомоев, Жамсаран Цыды­пов, уласхоорондын мастер Эр­дэм Хубукшанов гэгшэд болоно.

Буряадай тамиршан Жамса­ран Цыдыпов түрүүшын турһаа абаад, түрүүшүүлэй дунда ороо. 13 уулзалгада тэрэ 8,5 очко аба- һан байна. Сургут хотын Алексей Придорожный баһа 8,5 очко­тойгоор мүрысөөгөө түгэсхөө. Эндэ тамиршадай коэффициент тоологдоо. Тэрэнь Буряадай та­миршанда үлүү байжа, шангай 2-дохи һуурида гараа. Москва хотын Павел Понкратов 9,5 очко абаад, түрүү һуури эзэлээ.

Эрдэм Хубукшанов мүрысөөнэй үедэ 6,5 очко абаа. Мүн Ан- тон Шомоев оройдоол 4 очко­тойгоор 13-дахи һуури эзэлээ.

Эдэ үдэрнүүдтэ Ханты-Ман­сийск хотодо шатарай найр үргэлжэлһөөр. Классическа шатараар Ородой Кубогта хүртэхын түлөө финальна шата эмхидхэгдэнэ. Эндэ Жамсаран Цыдыпов Эрдэм Хубукшанов хоёр түрүүшынгээ уулзалганууд­та тэнсээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ