Спорт 14 dec 2022 1063

Түрүүшүүлэй тоодо

Буряадай тамиршад хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна. Америкэдэ, Краснодар болон Якутск хотонуудта тэдэ шангай һууринуудые эзэлһэн байна.

Арсалан Будажапов холын Америкэдэ

США-гай Айова Сити хотодо дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Эндэ Ород гүрэнэй барилдаашад хабаадаагүй. Кыргызстанай түлөө барилдадаг Буряадай тамиршан Арсалан Будажапов тус мүрысөөндэ уласхоорондын барилдаанай нэгэдэлэй (UWW) командые түлөөлжэ, хибэс дээрэ гараа.

Арсалан Будажапов шэнэ нүхэдтэеэ Японой суглуулагдамал командые 9:1 гэһэн тоотойгоор илаа. Удаань тэдэ Иранай барилдаашадта 4:6 гэһэн тоотойгоор шүүгдээ. Арсалан Будажапов япон тамиршаниие диилээ, харин Иранай түлөөлэгшэдэ шүүгдэшоо.

Шангай 3-дахи һуури эзэлхын түлөө тулалдаанда UWW-гэй команда Грузиин түлөөлэгшэдые шүүжэ, хүрэл медальда хүртөө. Финальна уулзалгада Иранай команда США-гай тамиршадые илажа, дэлхэйн Кубогта хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй дунда мүрысөөндэ Украинын түлөөлэгшэд түрүүлээ. Хитадай команда шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Монголой басагад 3-дахи һуурида гараа. Япон гүрэнэй эхэнэрнүүдэй шангай һуури эзэлжэ шадаагүйнь гайхалтай.

 

Аха дүү Баяндуевууд...

Олимпиин наадануудта хоёр дахин шангай һуури эзэлэгшэ Бесик Кудуховай мүнхэ дурасхаалай мүрысөөн 21 наһа хүрөөдүй тамиршадые суглуулһан байна. Буряадай тамиршад һайн дүнгүүдые харуулаа.

61 килограммай шэгнүүртэ Баир Баяндуев шангай 2-дохи һуури эзэлээ. 92 килограммай шэгнүүртэ Аюр Нимаев мүнгэн медальда хүртөө.

Энэл үедэ Буряадай бусад барилдаашад гүрэнэйнгөө зүүн талада хибэс дээрэ гараһан байна. Саха (Яхад) Уласай Намцы һууринда габьяата һоригшо Пётр Юмшанов өөрынгөө мүрысөө эмхидхээ. 15 можо хизаарһаа сугларһан барилдаашад сооһоо Буряадай түлөөлэгшэд хоёр медаль абажа шадаа.

Чемпионой нэрэ зэргэдэ Булат Баясхалонов хүртэжэ, 65 килограммай шэгнүүртэ алтан медаль зүүһэн байна. Шангай 2-дохи һуурида Жаргал  Баяндуев гараа.

Эрхүү можын Александр Балтуев 2-дохи һуури эзэлээ. Мүн Үбэр Байгалай хизаарай Максим Судаков хүрэл медаляар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ