Спорт 18 jan 2023 556

​Тамир: тобшо һонин

Һур харбалга

Улаан-Үдэ. Буряад Уласта һур харбалгаар эхи табигшадай нэгэн болохо Борис Сандановай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн заншалта ёһоороо Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ эмхидхэгдээ.

Ород гүрэнэй табан можо хизаарай 350 га­ран тамиршан түрүү һуури эзэлхын түлөө шанга тулалдаануудта хабаадаа. Буряадай бүхы эрхим харбагшад мүрысэһэн байна. Талмайн эзэд бүхы алтан медальнуудые абажа шадаа гээд хэлэлтэй.

Цырен Балтаков, Инна Степанова, Виктор Калашников, Диана Тонтоева гэгшэд хубиин тоосоондо 1-дэхи һууринуудые эзэлээ. Буряадай “Динамо” бүлгэмэй гурбан команда, РСШОР-ой эхэнэрнүүд командна тоосоондо шалгараа.

Санаар урилдаан

Сыктывкар (Коми Улас). Ородой Кубогта хүртэхын түлөө 6-дахи шатын урилдаанууд үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ болоһон байна. Буряадай хоёр түлөөлэгшэд тус хэмжээндэ ха- баадаа.

Нэрэ солотой Алиса Жамбалова спринт урил­даанда 14-дэхи һуурида гараа. Мүнөө үбэлэй ха- лаанай Ородой Кубогта эгээл эрхим дүнгөө Али­са харуулжа үшөө шадаагүй байна гээд хэлэлтэй. Үшөө хоёр урилдаанда Буряадай тамиршан 19-дэхи, 22-дохи һууринуудые эзэлээ.

Залуу санашан Виктория Невьянцева хоёр урилдаанда хабаадажа, мэдээжэ, нэрэ солотой Ородой санашадай дунда яһала һайн дүнгүүдые харуулжа байһандань һайшаагдамаар. Виктория “Номто” гэһэн спортын клубай гэшүүн юм.

Биатлон

Рыбинск (Ярославска можо). Кабанскын ай­магай Селенгинск тосхонһоо уг гарбалтай Ели­завета Каплина Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй шатануудта 3-дахи илалтаяа туйлаба. Январиин 15-да тэрэ 12,5 километр зайда түрүүлжэ гараа.

Табан шатын удаа хубиин тоосоондо Елизавета 2-дохи һуури эзэлнэ. 14 очкогоор урид Тюмениин можын Виктория Сливко ябана.

Январиин 19-22-ой үдэрнүүдтэ “Pari Кубок Содружества” гэһэн мүрысөөнэй 4-дэхи шата үнгэргэгдэхэнь. Беларусь болон Ород гүрэнэй та­миршад эндэ хабаадана.

Барилдаан

Молодечно (Беларусь Улас). Буряадай ба­рилдаашан Димчик Ринчинов 10 гаран жэлдэ Беларусь Уласые түлөөлнэ. Тэрэ нэгэтэ бэшэ тус гүрэнэй чемпионадта түрүү, шангай һууринуудые эзэлһэн юм. 2022 ондо Димчик фамилияа Бато­мункуев гэжэ һэлгэһэн байна.

Энэшье удаа Димчик түрүүшүүлэй дунда орол­соо. 57 килограммай шэгнүүртэ Арыйан Тютрин­тай ана-мана 5:5 гэһэн тоотойгоор тэнсэжэ, мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Сагаалса буудалга

Минск. Беларусь Уласай Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын гэшүүд уригдаһан байна. Буряадай Яна Енина тэндэ хабаадажа, шангай һуурида гаража шадаа.

Пистоледээр буудадаг тамиршадай дунда Яна 3-дахи һуури эзэлээ. Брест болон Минск хотонуу­дай түлөөлэгшэд Буряадай буудагшаһаа үлүү дүн харуулжа шадаа