Спорт 1 feb 2023 455

Хүндэтэй Кубогта хүртөө

Красноярск хотодо “Иван Ярыгинай кубок” гэһэн мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Евгений Жербаев Ирина Ологонова хоёр чемпионууд боложо тодороо. Кристина Тамразян шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

СССР-эй суута абарга Иван Ярыгинай дурасхаалай мүрысөөн барилдаанай халаанай эхи табидаг заншалтай. 34-дэхиеэ болоһон энэ хэмжээ ябуулга “дэлхэйн бага чемпионат” гэжэ алдаршаһан юм. Тиимэһээ январиин янгинама хүйтэнэй үедэ холо ойроһоо бүхы дэлхэйн суутай, мэдээжэ барилдаашад Енисей мүрэнэй дэргэдэ сугларна. Теэд һүүлэй жэлнүүдтэ Ородой тамиршад ямаршье уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаха эрхэгүй болонхой. Мүн бүхэдэлхэйн хэмжээнэй мүрысөөнүүд Ород гүрэнэй дэбисхэр дээрэ үнгэрнэгүй ха юм. Хэды тиигэбэшье 12 гүрэнэй барилдаашадай мүнөө жэлдэ суглараһанда баярламаар.

Олимпиин наадануудай абарганууд, дэлхэйн болон Европын чемпионууд илалтануудые туйлажа, эрхим байһанаа гэршэлээ. Тэрэ тоодо Буряадай тамиршад Евгений Жербаев, Ирина Ологонова гэгшэдэй түрүүлһэндэ һайшаалтай.

 

Евгений Жербаевай түрүүшын амжалта

2022 ондо Евгений Жербаев барилдаагүй. Үни удаан аргалуулаа. Гансал жэлэй түгэсхэлдэ хэдэн урилдаануудта хабаадажа туршаа. Мүнөөнэй мүрысөөндэ барилдахыень хараад, Евгений хибэсээ һанашаһан ябаа гэжэ хэлэхээр байгаа.

70 килограммай шэгнүүртэ Буряадай барилдаашан ялас гэмэ табан амжалта туйлаа. Бүхы уулзалгануудаа сагһаа урид дүүргэжэ, сугларагшадай нэрьемэ альга ташалгануудта хүртөө. Кирилл Корнеев Арбак Сат хоёрые нюргань дээрэнь хэбтүүлээ. Константин Капрынов, Анзор Закуев болон Иналбек Шериев гэгшэдһээ 10 гаран үлүү баллнуудые абаһан байна.

2021 ондо Евгений Жербаев дэлхэйн чемпионадта хүрэл медальда хүртэһэн габьяатай. Хэды тиигэбэшье Иван Ярыгинай мүрысөөндэ түрүүлжэ үзөөгүй ябаа. Урид хоёр дахин 3-дахи һуури эзэлһэн байгаа. Мүнөө жэлдэ одоошье абарга боложо шадаа.

- Якутск хотодо болоһон мүрысөөнүүдтэ хабаадаха үедөө Виктор Рассадин нүхэртөө ородогби. Гэрэйнь эгээл хүндэтэй газартань Иван Ярыгинай мүрысөөнэй гол кубок табяатай. Би баһа иимэ кубок абаха һанаатайб гээд, ороходоол тэрээнииень эльбэдэгби. Гэхэтэй хамта барилдаагаар һорилго хэжэ эхилһээр, энэ кубогые үргэхөө һанадаг ябааб даа. Иигэжэ һанаһандаа одоошье хүрэбэб, - гэжэ Евгений Жербаев энеэбхилэн хөөрэнэ.

Аяар жэлэй хугасаада хибэс дээрэ гараһанай удаа Евгений Жербаев абаһаар лэ бүхэроссиин хоёр томо мүрысөө шүүһэн юм. Суутай Иван Поддубнын нэрэмжэтэ уласхоорондын тулалдаануудта удаань тэрэ хабаадажа шүүгдэшоо бэлэй.

- Хойно хойноһоо хоёр алтан медаль абааб гээд, толгойгоо дээшэнь үргөөд ябаа гүб даа. Поддубнын мүрысөөндэ Узбекистанай түлөөлэгшэ Ильяс Бекбулатов намайе газартамни буулгаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэрэ уулзалгын удаа һорилгодоо хандасаяа һэлгэжэ, бэлэдхэлээ нэгэ заахан ондоогоор зохёожо, алдуунуудаа багшатаяа заһахын түлөө ехэхэн ажал ябуулаабди. Тиихэдэ диилдээгүй һаа, мүнөө ондоогоор барилдаха һэм, - гэжэ барилдаашан һанамжална.

 

Ирина Ологоновагай гурбадахи илалта

Дэлхэйн чемпионадуудта гурба дахин мүнгэн медальнуудта хүртэһэн Ирина Ологонова Красноярскда баһа һайнаар барилдадаг. Иван Ярыгинай мүрысөөндэ хоёр дахин түрүү һуури, нэгэ дахин 3-дахи һуури эзэлһэн намтартай байгаа. Энэ удаа Ирина гурбадахияа абарга боложо тодороо.

Севиль Назарова, Монголой Отгонтуя Баянмүнх болон Екатерина Полещук гэгшэд мүнөө жэлдэ Буряадай барилдаашаниие шүүжэ шадаагүй.

- Ородой тамиршадые уласхоорондын тамирай талмайнууд дээрэ бусааха тухай уласхоорондын Олимпиин хороон зугаа тараажа эхилбэ. Энээниие дуулаад, дали ургаһандал барилдааб. Хэды тиигэбэшье финалда һайн барилдаа харуулжа шадаагүйб. Юуб гэхэдэ, Екатерина Полещугтай һорилгонуудтаа суг хамта барилдадагбди, шэнэ юумэнүүдтэ һуранабди. Тиимэһээ бэе бэеынгээ бүхы һанаа бодол таажа шададаг болонхойбди. Энэ ушарта илалта туйлаһандаа баяртайб, - гэжэ Ирина Ологонова мэдүүлнэ.

 

Кристина Тамразянай хүрэл медаль

Буряад Уласай суглуулагдамал командын бусад гэшүүд сооһоо ганса Кристина Тамразян һайн барилдаа харуулжа, шангай 3-дахи һуури эзэлжэ шадаа. Красноярскын хибэс дээрэ тэрэ таба дахин хибэс дээрэ гаража, дүрбэ дахин илалта туйлаа. 3-дахи һуури эзэлхын түлөө уулзалгада Чебоксары хотын түлөөлэгшэ Алёна Тимофеевае шүүжэ шадаа. Иигэжэ залуу Кристина анха түрүүшынхиеэ ехэшүүлэй дунда мүрысөөндэ шалгарба гээшэ.

Кристина Тамразян Эрхүүгэй можын Эхирэд-Булагадай аймагһаа уг гарбалтай тамиршан гээшэ. Мүнөө Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин агрономическа факультедэй оюутан юм.

Эрхүүгэй можын үшөө нэгэ тамиршан Александр Балтуев 74 килограммай шэгнүүртэ барилдажа, 5-дахи һуурида гараа гээд тэмдэглэлтэй.

 

Бусад дүнгүүд

Иван Ярыгинай мүрысөөнэй үедэ барилдаашад бүхыдөө 80 медальда хүртөө. Ород гүрэнэй тамиршад 59 медалиин эзэд болоо.

Эрэшүүлэй дунда Олимпиин абарганууд Завур Угуев, Заурбек Сидаков гэгшэд өөр өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Хэдэн шанга барилдаашад Абасгаджи Магомедов, Курбан Шираев, Алихан Жамбраилов гэгшэд 1-дэхи һууринуудые эзэлжэ шадаагүй. Хари гүрэнүүдэй тамиршад сооһоо ганса Беларусь Уласай Александр Храменков чемпион боложо шадаа. Монголой түлөөлэгшэд оройдоол нэгэ мүнгэн медаль абаа.

Эхэнэрнүүдэй дунда Монгол ороной барилдааша басагад хэдэн ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. Сумия Эрдэнэчимег, Даваачимег Эрхембаяр, Хонгорзул Болдсайхан болон Бурма Очирбат гэгшэд чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө. Үшөө тиихэдэ монголойхид гурбан мүнгэн, гурбан хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: ФСБР-эй, БГСХА-гай, Дагестанай Барилдаанай федерациин зурагууд