Зурхай 5 jun 2023 370

Буряад-монгол зурхай июниин 5-һаа 11 болотор

Июниин 5, гарагай 2, буряад-монгол литээр 16.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, газар хахалхада, ай­раг, тараг бүрихэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, “эдир” болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүбшэ зүүхэдэ, хурим түрэ наада­хада, найр наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, ондоо тээшэ зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барил­гын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг дал­лага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ гэр бари­хада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан маха­бадтай ушаржа, “үхэл” болоно. Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ боло­хо, эмнэлгэшье эхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэл- тэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа бүрүүлтэхэ, үнгэ зүһэ доройтохо.

Июниин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 19 (18 забһарлаба).

Амгалан байдалай, мориной хэшэг даллага аба­хада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан маха­бадтай ушарна, тиигэжэ “шэмэтэй” болоно. Энэ үдэр эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ (уһаар, аршаанаар үйлэдэхэ бүхы хэрэгүүд), хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр барихада, аралжаа наймаа ябуулхада, тиигээд бүхы арьбажуулхын үйлэнүүдтэ һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, но­хой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэл­тэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэл- гэрхэ.

Июниин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 20.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага аба­хада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии маха­бадтай ушаржа, “тааралдахагүй” болоно. Гарза гара­жа, хулгай дээрмэшье боложо болохо, шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ болон ангалга­да.

Июниин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 21.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абаха­да, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушаржа, «Сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, зохёолнуудаа хэблүүл- хэдэ урагшатай.

Айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр, морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туу­лай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Июниин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр 22.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид- хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүбшэ зүүхэдэ, хурим түрэ наада­хада, найр наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, пеэшэн табихада һайн.

Олзын хэрэг үйлэдэхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилга хэхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэл- тэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ болохоор.

Июниин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр 23.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баяли­гай, адуу малай хэшэг даллага абахада, пеэшэн таби­хада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал маха­бадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй шухала хэрэг эрхилхэ­гүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК