Главная / Новости /Происшествия / Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан һурагшые сагдаанар бариба

Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан һурагшые сагдаанар бариба

19-01-2018

Улаан-Үдын хотын Сосновый һууринай 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан энэл һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагшые сагдаанар бариба.

Уридшалһан мэдээгээр, энэ хүбүүн 7-дохи ангиин һурагшадые болон ород хэлэнэй багшые шархатааба. Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи Октябрьска хороогой мүрдэлгын албан Ородой Холбоото Уласай уголовно хорооной 30 дугаар статьягай 3-дахи хубяар, 105 дугаар статьягай 2-дохи хубиин «а», «в» зүйлнүүдээр ( хоёр болон хоёрһоо дээшэ хуулиин наһа хүсөөгүй хүниие алаха һэдэлгэ) уголовно хэрэг эхилбэ.

Уридшалһан мэдээгээр, январиин 19-нэй үглөөнэй 9.30 сагта 9-дэхи ангиин һурагша һүхэ баряад, 7-дохи ангиин һурагшадта добтолоо. Удаань гал аһааха шэнгэн зүйл адхажа, түймэр табиба. Эдэ бусад үйлэ хэрэгүүдһээ гурбан шабинар болон багша гэмэлтэбэ. Ямар шалтагаанһаа, хайшан гэжэ энэ һүйд татаһан ушар бэелүүлэгдээб гэжэ мүнөө тодорхойлогдоно.

Мүнөө энэ һургуулида мүрдэлгын ажал ябуулагдана. Тиихэдэ һуралсалай эмхидэ аюулгүй байдал сахиха уялгатай һургуулиин хүдэлмэрилэгшэдэй хэһэн (хээгүй) үйлэ хэрэгүүдээр эрхын талаар шалгалта үнгэргэгдэхэ.  


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото һүйд татаба гэнэ усал17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания