Главная / Новости /Происшествия / Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан һурагшые сагдаанар бариба

Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан һурагшые сагдаанар бариба

19-01-2018

Улаан-Үдын хотын Сосновый һууринай 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан энэл һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагшые сагдаанар бариба.

Уридшалһан мэдээгээр, энэ хүбүүн 7-дохи ангиин һурагшадые болон ород хэлэнэй багшые шархатааба. Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи Октябрьска хороогой мүрдэлгын албан Ородой Холбоото Уласай уголовно хорооной 30 дугаар статьягай 3-дахи хубяар, 105 дугаар статьягай 2-дохи хубиин «а», «в» зүйлнүүдээр ( хоёр болон хоёрһоо дээшэ хуулиин наһа хүсөөгүй хүниие алаха һэдэлгэ) уголовно хэрэг эхилбэ.

Уридшалһан мэдээгээр, январиин 19-нэй үглөөнэй 9.30 сагта 9-дэхи ангиин һурагша һүхэ баряад, 7-дохи ангиин һурагшадта добтолоо. Удаань гал аһааха шэнгэн зүйл адхажа, түймэр табиба. Эдэ бусад үйлэ хэрэгүүдһээ гурбан шабинар болон багша гэмэлтэбэ. Ямар шалтагаанһаа, хайшан гэжэ энэ һүйд татаһан ушар бэелүүлэгдээб гэжэ мүнөө тодорхойлогдоно.

Мүнөө энэ һургуулида мүрдэлгын ажал ябуулагдана. Тиихэдэ һуралсалай эмхидэ аюулгүй байдал сахиха уялгатай һургуулиин хүдэлмэрилэгшэдэй хэһэн (хээгүй) үйлэ хэрэгүүдээр эрхын талаар шалгалта үнгэргэгдэхэ.  


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото һүйд татаба гэнэ усал15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания