Блогууд 22 jun 2020 1016

Нютагай обоо тахилган бүгэдыемнай нэгэдүүлнэ

Зунай эхиндэ жэл бүхэн ямаршье буряад айл обоогоо тахидаг.

Теэд энэ жэл муухай хорон үбшэнэй дэлгэрээд байхада, үсөөн хүн обоогоо тахихаяа гарана. 

Бишье баhа гаралсааб. Мүнөөдэр эртэ үглөөгүүр Марина баабай хонходоод: "Лама хадаяа тахихаяа зон сугларжа байна. Ошохо гүт?"- гэжэ hураба. Түргэн бушуу сугларжа, далгаяа түхеэрбэбди.

- Баабай, хэн мүнөөдэр ошохоб? Мэдэнэ гүт?

-  Дядя Колиин Баярмаада хонходыш, тэдэн ошохоёо байна.

Хонходобоб. «Зон дүүрэн, Алдар Банзанов Лама хадаяа гараха. Мүнөө хони гаргаад, тэрэнээ шанажа байна. Машинадаа нэгэ хүниие абахаар байха», - гэжэ Баярмаа хэлэбэ.

Дахин хонходожо, Алдартай ошохо болобоб. 

Арбан сагта хойноhоомни ерэжэ, Нуурмайн худаг ошобобди. Тэндэ манай нуурмайнхид сугларжа, бэе бэеэ хүлеэжэ, hонин hорьмойгоо дуулгадаг, хөөрэлдэдэг.

Оройдоол найма-арбан машина сугларба. Базаржаб ахай, Лхасаран абгай – суг һураһан хоёр манай эгээл аха захатан байба. Тиигээд үшөө манай түрэлтэн Баир Бальжинимаев, жолоошон, нагасын Түмэн Рая хоёр, Бимба Тугулдуров, Ананда, Баир Сангияев, Жигжитовэй ехэ гэр бүлэ, Дондок амбайн Туяа Ринчүүхэй хоёр ошобобди. Гурбадахи жэлээ аяар холо Яруунаhаа Андрей Цыренов ерээ. Энэ залуу хүн өөрынгөө уг гарбалаа бэдэржэ, манай Суулгада олобо.

Урданай үгэ бии - Лама хада өөдэ тиимэ бэлэнээр гарадаггүй. Заабол эзэниинь зониие төөрюулдэг. 

Тиигэбэшье бидэн бүтэн бүлеэн хада өөдэ гарабабди. Үшөө бага ябахадаа, хүгшэн эжытэеэ дахасалдадаг hэмби. Эгээл түрүүшынгээ обоо тахилганда гүрөөhэ хаража, ехэл сэдьхэжэ, мүнөөшье болотор hанажа ябанаб.

Хүрэхэ газартаа ерээд, хии моридоо Сэрэн амбайнгаа урда табижа арюудхабабди. Эрэшүүлнай хии мориёо хиидхүүлхын тула  нёдондо жэлэйнгээ хии моринуудые абажа, модоёо сэбэрлэбэ. 

Амбайн: "Хии моридоо хиидхүүлэгты", - гэхэдэнь, эбтэйгээр хии моридоо намилзуулнабди. Хэн нэгэн түрүүн дүүргэбэл, бэшэндээ туhалжа эхилдэг. Удаань гороолжо, хүн бүхэн аалин боложо, өөрынгөө hанаан сэдьхэлдэ абтагдана, зальбарна.

Нэгэ бага болоод, ламын шанга абяан дуулдана: "Таанад мүнөө өөртөө юумэ бү эригты, бултанайнгаа түлөө, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай зоболонгой далайhаа гарахын түлөө зальбарагты",- гэбэ.

Ехэ уншалгын hүүлээр Банзанов Алдарай гэр бүлэhөө төөлэй табигдаба. Сугларhан хүнүүдые мяхатай, орёомогтой халуун шүлөөр хүндэлбэ.

Дуу дуулалсаабди, Сэрэн амбай дасанайнгаа зүгһөө эгээл гоёор дуулаһан хүндэ хурьга барюулхаб гэжэ мэдүүлээ. Тэрэ хүниинь би байшооб. Олон зоной дунда «Гэр бүлын экостуди «Урлагша» гэһэн түсэлдэ эгээл эрхимээр хабаадалсаһан хүндэ энэ хурьгаяа бэлэглэхэб гэжэ дуулгааб. 

Тиигэжэ хэрэгээ бүтээгээбди. Минии hанахада, нэгэдэхеэр,  иимэ уулзалганууд бултыемнай нэгэдүүлжэ, хоорондохи харилсаа холбоо шанга бүхэ болгоно, хоёрдохёор, түрэл тоонто нютагтаяа холбоомнай эли боложо, сэдьхэлыемнай зөөлэрүүлнэ.

 Ябаха сагай дүтэлхэдэ, нэгэ томо элеэ ниидэжэ ерэбэ. Хэрэгээ бүтээгээбди.

Автор: Дулма Содномова

Фото: Дулма СОДНОМОВА