Блогууд 24 jul 2020 562

Зориг түгэс Зоя

 Үнгэрэгшэ үбэл Улаан-Үдэ хо­тын нэгэ ажаһуугша Түнхэнэй аймагай Хойто-Гол һууринда һуурижахаяа ошобо гэһэн мэдээсэл тараһан юм.

 Зоя Ангарёнова гэжэ басаган анханһаа хүдөө нютагта байрлажа үзөөдүй байгаа. Эмшэдэй аргада ородоггүй хорото хабдарта нэрбэгдэһэн байжа, тэрэ сэбэр агаартай холын нютаг руу зо­рёо. Тэндэл байгаад, энэ хүндэ үбшэнһөө эдэгэжэ гарахаб гэжэ өөртөө үгэ үгөөд ошоо бшуу. Теэд тэрэ һаяхана «хорото үбшэнөө диилэжэ дарааб» гэһэн мэдээ­сэл сүлжээ холбоондо өөрынгөө хуудаһан дээрэ толилжо, баяраа хубаалдаа.

  Нэн түрүүн эмшэдэй һайгаар, нүхэдэй дэмжэлгээр эдэгээб. Тогтонижоһон байдалаа эгсэ һэлгэжэ, энэ үбшэндэ диилдэхэгүйб гэһэн зорилго табиһанайхиие һайн болооб, - гээд, Зоя хөөрэнэ.

Хүн гээшэ ямаршье хүндэ бай­далда ороо һаа, этигэлээ алдангүй байбал, юушье илажа гараха шадал­тай гээд, энэ басаганай жэшээ дээрэ харамаар. Оройдоол 32 наһатай Зоя олон ондоо үбшэндэ баригдаад, тамир тэнхээгээ алдаад байтараа, элүүр болобо ха юм. Яагаад эдэгэһэн тухайгаа кино буулгахаб гээд, Зоя Ангарёнова найдуулаа.

- Бэлдэгдэжэ байһан кино наһанайм намтар зураглаһаншье һаа, ганса минии жэшээ дээрэ үндэһэлөө гэжэ хэлэхын аргагүй. Мүнөө үеын оршон байдалда яагаад залуу зон хайран бэеэ хорложо, эрьелтэгүй залуу наһаяа өөрынгөө муугаар хороожо байһан тухайнь зураглагдана. Элүүр мэндэ яба­жа ябаһан зон гэнтэ нэгэ үдэрөөр үбдэнэ бэшэ. Харин үлбэр болохын тула өөһэдөө мэдэншьегүйгөөр тэ­рээн руу өөрыгөө түлхидэг зантайб­ди. Эгээл эндэһээ бүхы муу муухай ядарал зоболоной, үбшэнэй эшэ үндэһэн ургажа гарана. Тиимэһээ минии кино харагшадай нэгэниинь- шье ажабайдалай зүб зүргэ шэ­лэбэлнь, минии хэһэн ажал дэмы хооһон бэшэ, - гэжэ Зоя нэмэнэ.

Хэдыхэн жэлэй саада тээ Зоя Ангарёнова хэнһээшье үлүү ба дутуу бэшэ юрын лэ басаган ябаа. Дээдэ һургуули дүүргэһэнэй удаа «Байгалай ой модоной эмхи» (Бай­кальская лесная компания) гэһэн үйлэдбэридэ ойн ажахын инженер мэргэжэлээр хүдэлжэ байгаа. Гэхэтэй хамта тэрэ багаһаа хойшо яһанай үбшэндэ хүртэһэн байгаа гээд хэлэхэ шухала.

- Хайша хэрэгээр өөртөө хандаһанһаа боложо, яһанаймни үбшэн һүжэрөө. Эмшэдтэ аргада ородогшье һаа, тэдэнэй хэлэһэн зүбшэлыень гүйсэд дүүрэн дүүргэдэггүй байгааб. Тэрэнэй хажуугаар энэ хорото хабдар һүжэржэ байна гээд, нэгэтэ эмшэдэй хэлэхэдэнь лэ, тархи соохи ухаагаа гүйлгэжэ, ехэ аймшагтай үбшэндэ нэрбэгдэһэнээ ойлгооб, - гээд, хо­рото хабдараа зогсоожо шадаһан басаган хэлэнэ.

– Тиигэжэ бэеэ шангаар абажа, заал һаа энэ муухай үбшэниие диилэжэ гарахаб гэһэн үгэ өөртөө үгөөб.

Залуу басаган Түнхэнэй Хойто - Гол һууринда 3 һара 10 үдэр байха­даа, ерээдүйн киногойнгоо 70 хуби буулгаһан байна. Яагаад гансаараа үбэлэй хүйтэн хаһада ажамидарха­биб гэжэ һанаагаа зобобошье, тэрэ табиһан зорилгоһоо хадуураагүй.

- Түнхэнэй зондо аһан ехэ баяр­тай байһанаа мэдүүлнэб. Засаг дарга Иван Альхеевтэ доро дохихо байнаб. Тэрэнэйл һайгаар бүхы юумэн ураг­шатайгаар бүтээ. Иван Александро­вич нютагаархидтаяа хамта гэр бай­ра бэлдэжэ үгөө, даб дээрээ эдихэ ба уухашье юумэ суглуулаа. Инстаграм соо хуудаһандаа Ахын аймагта гэр бэдэрнэб гэжэ соносхол үгэхэдэмни, аймагай засаг дарга тэрээниием хараад, Түнхэндэ байрлахыемни дурадхаа. Мүнөө болоод байхада, Түнхэнөөр дүүрэн нүхэдтэй болоод, ехэл баяртай байнаб, - гээд, Зоя Ангарёнова хэлэнэ.

Даданги оршон байдалаа орхижо, хүдөөгэй ажабайдалда ошожо байр­лаха гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Теэд байдалаа эгсэ хубилга­бал, эдэгэхэб гэжэ ойлгоһон Зоя Ан­гарёнова шүдөө хам зуугаад, хорото хабдартай тэмсэжэ ороо ха юм. Тэн­дэ байрлаха үедөө энэ наһанайнгаа удха, хүн зоной дундахи харилсаан, эд хүрэнгэшье тухай ондоо хараа бо­долтой болоо.

- Үбэлэй һүниин утаханда алтан гуламтынгаа дэргэдэ галаа түлижэ һууха зуураа олон бодолдо абта­даг байгааб. Урид ойлгогдодоггүй асуудалнуудтаа харюу олооб. Хараа бодолнишье тад ондоо болоо гэхэ байнаб. Алта мүнгэндэшье хандасам хубилаа. Мүнгэн гээшэ ажабайдал­дамнай горитой хуби оруулбашье, тэрэнэй хойноһоо шунахайрха гээшэ тон буруу шэнги. Тэрээниие намнаһаар, өөрынгөө бэе махабадта анхаралаа хандуулнагүй. Би урид сэнгэхэдээ гаргашалдаг мүнгөөрөө бэеэ амаруулжа, аршаандашье орожо байгаа һаа, иимэ байдалда орохогүй һэм. Тиибэ яабашье хүн бүхэн ажабайдалаа, энэ наһаяа яа­гаад үнгэргэхэб гэжэ өөрынгөө ухаагаа гүйлгэжэ ойлгохо ёһотой. Эгээл энэ харгыгаар, иимэ хэбээр яба гэжэ хэншье хэлэхэ эрхэгүй. Заримдаа иимэ юумэ хүн наһанайнгаа эсэстэ хүрэбэшье ойлгодогүй, харин нүгөө зариман үхибүүн наһанһаа өөрын нэгэ ондоо бодолтой байдаг, - гэжэ гурба һарын туршада хүдөөдэ бай­хадань ерэһэн бодолнуудаараа Зоя хубаалдана.

Мүнөө Зоя Улаан-Үдэеэ бусаад, эжытэеэ байрлана. Теэд миин сагаа үнгэргэжэ байнгүйгөөр «Я живу» гэһэн олониитын жасада ажал хэжэ, өөрынгөө нэмэри оруулна. Тэрэ жаса хорото хабдарта нэрбэгдэһэн зоной эмнэлгэ хэхэдэ туһалдаг ниигүүлэсхы ажал ябуулдаг юм. Мүнөө олон зон энэ үбшэндэ ба­ригдахадаа, нэн түрүүн нарин ухаанай (психологи) талаһаа ехэ дүмэлтэдэ хэрэгтэй болоно. Үбшэндэ нэрбэгдэһэн зон олонхи ушарта өөрыгөө һалааб гэжэ һанаад, тэрэ үбшэнтэй тэмсэнэгүй, арга туһа үгэдэг газарну­удыешье мэдэнэгүй. Тиимэһээ олон зондо иимэ үбшэн тухай хөөрэхэ, мэ­дээсэл дэлгэрүүлхэ хэрэгтэй.

 Мүнөө ехэ олон зон намда хон­ходожо, энэ тэрэ асуудалда харюу бэдэрнэ. Шадаха, мэдэхэ юумэеэ хэлэжэ үгөөл аабзаб. Теэд нэгэ хэлэһэн юумэеэ оло дахин даб­тажа байхагүйн түлөө Интернет сүлжээндэ бэшэнэб. Тиихэ мүртөө нэгэ үдэр гаргажа, уулзалга хэхэеэ һананаб. Һаяын сагта тиимэ юумэн бүтэхэ байха, - гэнэ Зоя.

Үбшэндэ нэрбэгдээд, гараа һула табяад һуужа байнгүйгөөр эрид үсэдөөр тэрээнтэй тэмсэжэ байһан Зоя Ангарёновада нэн түрүүн элүүр энхые хүсэе даа! Олон зоной һанаа хүдэлгэмэ кино бэлдэжэ, арад түмэндөө харуулха бэзэ гэжэ найдая!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Зоя Ангарёновагай дурадхаһан гэрэл зураг