Блогууд 15 sep 2020 1288

Хүгшэн эжын дэгэл

Хуушан модон гэр. Хаагдадаггүй үргэн үүдэн, газааhаа подуушкаар ябталанхай. Досоонь хоёр ханза, нэгэниинь урданай, хоёрдохинь шэнэхэнээр харагдана. Эндэ тэндэ хубсаhан, номууд хаягданхай, миинтэ хэбтэнэ. Шкафай хоёр үүдэниинь нээгдэнхэй. Тэндэhээ нам руу сэхэ хараашалан, үргэбшэ дээрэ эжын хүхэ дэгэл үлгѳѳтэй, мүнгэн шагтануудынь хулгайда абтагдаа гү даа. “Ямар удаан басагамни манайдаа ерээгүйш? Хаана, юу хэhэнээ хѳѳрэ даа. Газаа дулаан, хабарай наранай элшэнүүд бэеымни дулаасуулhан мэтэ. Газаа машина тракторай наярха абяан  дуулданагүй. Хонидой мааралдахашье дуулданагүй. Бадматаншье үгы, үүдэниинь тайлдадаг бэлэй, Соелмаашье хилээмэндэ гүйгѳѳд ерэгшэ hэн.

Дулаан байна даа. Дулмаадай, залуу эжышни шамдаа хододоо дулаанаар хандадаг hэн, hанана гүш, зундаа тэргэ морин дээрэ hуугаад, урагшаа уhалхаяа ошогшо hэмнэйт".

 "Хvгшэн эжы, hананаб, хайшан гээд залуу эжытэеэ хѳѳрэлдэhэнѳѳ. Намтайгаа томо хүнтэй шэнгеэр энеэдэг, hурадаг, шагнадаг байгаа. Теэд, тэрэшье урдадаг горхон үгы болоо, баханануудшье үгы, эжы. Эжы, ооо, эжы, дуулана гүт намайгаа, мүнѳѳ саг ондоо болоо, хуушаараа газетэ абаад таанартаа элдэб hонин тухай уншагша бэлэйб, теэд энэ гартаа баряад байhан телефон сооhоо шэнэ мэдээсэл гү, али ушар тухай татаад абажа, уншанаб. Эжы, ооо, эжы, битнэй мүнѳѳ гансаараа бэшэб. Хүбүүтэй болооб. Хүбүүмни намайгаа тандаал адли юумыемни урагшатай болгоно, үдэр бүхэндэ хэhэн алхамуудни удхатай шэнги болонол даа".

"Басагамни, болоол даа, эхын үүргэ ямар бэ гэжэ мүнѳѳ ойлгоо бэзэш. Хүбүүгээ ехээр эрхэлүүлэнгүй, ажал хэхэ дуратай, ёhо гуримаа ойлгожо, сахижа, зондоо туhатай байхаар хүмүүжүүлээрэй!"

Автор: Дулма Содномова

Фото: yandex.ru