Блогууд 3 nov 2020 485

Бодолнууд

Үнинэй бэшээгүйб

Хүбүүмни намтайгаа адли эртэхэн бодожо, сайгаа уужа hонин юумэ хөөрэдэг.

Ерэхэ үбэл зургаадахи болоно хүбүүнэйм намтарта. Энэл hаяхана жаахан юумэн нарай байгша hэн, теэд мүнөө өөрөө шүдөө нюураа угаахадань, томо хүн шэнги ябахадань, хөөрэлдэхэдэнь ехэл гайхажа омогорхоноб.

Үдэрhөө үдэртэ бишье баhа ондоохон болоноб. Баhал урганаб. Хаанаhаа иимэ жаргалтай хүн гээшэбиб?

Хараад үзэхэдэ эхын жаргал аа гү? Өөрынгөө жаргал тухай ямаршье эжы хүн шангаар хэлэдэггүй.

Миниишье эжы мүнөөшье хүрэтэр эдеэлээ гүб, хооhон ябанагүй гүб, дулааханаар хубсаланхай гүб - намда hанаагаа зободог.

Мүнөө болоходо өөрөөшье тиимэ болонхойб. Хүбүүнэйнгээ баатар болотор hанаагаа зобожо ябаха аал би?

Автор: Дулма Содномова

Фото: yandex.ru