Блогууд 26 feb 2021 878

​Ерыш, туһалыш!

Сэхынь хэлээ һаа, хүбүүмни баһа ганса ородоор дуугарна. Тиигэбэшье өөртөө зорилго табяаб. Буряадаар хөөрэлдэхэ, ойлгохо. Номуудые абааб, эндэ тэндэһээ суглуулааб, алфавит ханада үлгөөтэй, сэсэрлигтэ элдэб янзын конкурсдо хабаадалсахыень оролдоноб.

Дүрбэн мүртэй  шүлэг аяар дүрбэ-табан хоног соо сээжэлдэнэбди. Энэ һая бэе бэеэ амаршалжа "Сагаан һараар!Сагаалганаар! " гээшые зүбөөр хэлүүлхын тула, хүнгэнөөр, ород хүн шэнги бэшээр хэлүүлхые оролдооб. Хүбүүнэймни өөрөө вайбер соо олоһон видео оло дахин хараабди.

Энеэжэ байгаад. Тиигээд лэ зохидоор хэлэжэ шадаба. Тэрэ видео соонь томо бишэн эрэ хүнэй шэхэндэнь дүтэлөөд, нэгэ нюуса хэлэһэндэл адли "Сагаан һараар! Сагаалганаар!" гэбэ. Хажуугаарнь хүн зонтой уулзахадаа гү, али магазин соо ябахадамнай реклама соо "Сагаан һараар! Сагаалганаар! ", - гээд нэгэтэ бэшэ хэлэгдэнэ.

Иигэжэ олон дахин дабтахадаа, шагнахадаа зосоогоо хадуужа абана. Дуугарна. 

Жэшээнь, үсэгэлдэр унтаха тээшээ хүбүүмни би өөрөө унтарияа түхеэрхэб гээд, минии кухня соо байхадамни, намайе "Ерыш, туһалыш" - гэжэ ооглобо.  Энээнь "Репкэ" онтохон сооһоо. Сэсэрлигтэнь ород онтохониие буряадшалжа, Сагаалганда зорюулжа табиһан байна. Агван табан хушуу малай нэгэниинь - үхэр боложо наадаба. Зай, ерэжэ туһалбаб.

"Гансаараа-ядааб, хамтаараа - бэлэн", -  гэжэрхибэ баяртай Агван. 

 Иигэжэ хүбүүнэйнгээ оролдожо байхада сэдьхэлэймни дуун мунөөшье хүрэтэр зэдэлнэ.

Хүхинэ. 

Автор: Дулма Содномова