Хүдөө ажахы 18 oct 2016 1025

​Буряад Уласта гэмтэ ябадалнуудай тоо доошолоо гэжэ тоо баримтанууд гэршэлнэ

Россин Генеральна прокуратурын мэдээсэһээр, 2016 оной түрүүшын найма һарын туршада 1 миллион 480 мянга 561 гэмтэ ябадал бүридхэлдэ абтагдаба. Энэнь 2015 онойхитой сасуулхада, 57 мянга 719 ушараар бага болоно. Гэхэтэй хамта, Россин регионуудта байдал илгаатай гэжэ мэргэжэлтэд дуулгана. Жэшээлхэдэ, Москва хотодо 121 мянга 703 гэмтэ ябадал бүридхэлдэ абтагдаба. Ондоогоор хэлэбэл, дүрбэ шахуу процентээр доошолоо. Тиихэдэ Челябинскын можодо гэмтэ ябадалнууд 9 гаран процентээр үсөөн болоһон байна. Буряад Уласта 2015 оной найма һарын туршада 19 мянган гэмтэ ябадал бүридхэгдэһэн байгаа һаа, мүнөө жэл 16 мянга 703 гэмтэ ябадал ушараад байна.

Автор: Дарима ДОНДОКОВА